Publication 2019 Publication 2019

最小化 最大化

1. Li-Zhu Wu*, Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung, "Quantum Dot Assembly for Light‐Driven Multielectron Redox Reactions",Angew. Chem. Int. Ed.DOI:10.1002/anie.201901267

2. Xiao-Fang Wang, Hongyan Xiao, Peng-Zhong Chen, Qing-Zheng Yang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Yu-Zhe Chen*, and Li-Zhu Wu*, "Pure Organic Room Temperature Phosphorescence from Excited Dimers in Self-Assembled Nanoparticles under Visibleand Near-Infrared Irradiation in Water", J. Am. Chem. Soc. DOI: 10.1021/jacs.9b00859

3. Zhennan Yang, Maofu Pang, Shu‐Guang Xia, Xiao‐Ya Gao, Qing Guo, Dr. Xu‐Bing Li, Prof. Dr. Chen‐Ho Tung, Prof. Dr. Li‐Zhu Wu*, Prof. Dr. Wenguang Wang*,"Catalytic Hydrogen Production Using A Cobalt Catalyst Bearing a Phosphinoamine Ligand", ChemPhotoChem 2019, 3, 1–6

4. Yajing Chen, Xubing Li, Chenho Tung, Lizhu Wu*, "Artificial Photosynthesis for Hydrogen Production",化学进展, 2019, 31(1): 38-49.

5. Jian Li, Xin Gao, Zhenzhu Li, Jing‐Hao Wang, Lei Zhu, Chen Yin, Yang Wang, Xu‐Bing Li, Zhongfan Liu, Jin Zhang*, Chen‐Ho Tung, Li‐Zhu Wu*,"Superhydrophilic Graphdiyne Accelerates Interfacial Mass/Electron Transportation to Boost Electrocatalytic and Photoelectrocatalytic Water Oxidation Activity", Adv. Funct. Mater. 2019, 1808079

6. Xiang‐Bing Fan, Shan Yu, Xian Wang, Zhi‐Jun Li, Fei Zhan, Jia‐Xin Li, Yu‐ji Gao, An‐Dong Xia, Ye Tao, Xu‐Bing Li, Li‐Ping Zhang, Chen‐Ho Tung, Li‐Zhu Wu*, "Susceptible Surface Sulfide Regulates Catalytic Activity of CdSe Quantum Dots for Hydrogen Photogeneration", Adv. Mater. 2019, 31, 1804872

 

7.Yang Wang, Xu-Bing Li, Hao-Lin Wu, Yichen Yang, Zan Liu, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, "Visible Light Induced Nanoparticle Assembly for Effective Hydrogen Photogeneration",  ACS Sustainable Chem. Eng.,DOI: 10.1021/ acssuschemeng.9b00347.

 8. Xiu-Jie Yang*, Yi-Wen Zheng, Li-Qiang Zheng, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung and Bin Chen*, "Visible Light-catalytic Dehydrogenation of Benzylic Alcohols to Carbonyl Compounds by Using an Eosin Y and Nickel-Thiolate Complex Dual Catalyst System", Green Chem. 2019, 21, 1401-1405, DOI: 10.1039/c8gc03828g

9.  Wu, H. L.;  Li, X. B.;  Tung, C. H.; Wu, L. Z., Semiconductor Quantum Dots: An Emerging Candidate for CO2 Photoreduction. Adv. Mater. 2019, e1900709.

10.  Wang, J. H.;  Lei, T.;  Nan, X. L.;  Wu, H. L.;  Li, X. B.;  Chen, B.;  Tung, C. H.; Wu, L. Z., Regioselective Ortho Amination of an Aromatic C-H Bond by Trifluoroacetic Acid via Electrochemistry. Org Lett 2019, 21 (14), 5581-5585.

11.  Guo, Q.;  Liang, F.;  Li, X.-B.;  Gao, Y.-J.;  Huang, M.-Y.;  Wang, Y.;  Xia, S.-G.;  Gao, X.-Y.;  Gan, Q.-C.;  Lin, Z.-S.;  Tung, C.-H.; Wu, L.-Z., Efficient and Selective CO2 Reduction Integrated with Organic Synthesis by Solar Energy. Chem 2019.

12.  Xu He, Yi-Wen Zheng, Tao Lei, Wen-Qiang Liu, Bin Chen*, Ke Feng, Li-Zhu Wu*, "Photocatalytic hydrogen evolution of 1-tetralones to α-naphthols by continuous-flow technology." Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 3337-3341. 

13.  Fan, X.;  Lei, T.;  Chen, B.;  Tung, C.-H.; Wu, L.-Z., Photocatalytic C–C Bond Activation of Oxime Ester for Acyl Radical Generation and Application. Org. Lett. 2019, 21 (11), 4153-4158.

14.  Zhao, L. M.;  Lei, T.;  Liao, R. Z.;  Xiao, H.;  Chen, B.;  Ramamurthy, V.;  Tung, C. H.; Wu, L. Z., Visible-Light-Triggered Selective Intermolecular [2+2] Cycloaddition of Extended Enones: 2-Oxo-3-enoates and 2,4-Dien-1-ones with Olefins. J Org Chem 2019, 84 (14), 9257-9269.

 


15. Huang, C.;  Wang, J.-H.;  Qiao, J.;  Fan, X.-W.;  Chen, B.;  Tung, C.-H.; Wu, L.-Z., Direct Arylation of Unactivated Alkanes with Heteroarenes by Visible-Light Catalysis. J. Org. Chem. 2019.  DOI: 10.1021/acs.joc.9b01603

 

16. Wang, J. H.;  Li, X. B.;  Li, J.;  Lei, T.;  Wu, H. L.;  Nan, X. L.;  Tung, C. H.; Wu, L. Z., Photoelectrochemical cell for P-H/C-H cross-coupling with hydrogen evolution. Chem. Commun. 2019.  DOI: 10.1039/c9cc05375a

17. Liu, Wen-Qiang; Yang, Xiu-Long; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, "Activation of S—H and N—H Bonds to Synthesize Sulfinamides via Cross Coupling Hydrogen Evolution".Acta Chim. Sinica 2019.DOI: 10.6023/A19030077.

 

18. Wen-Qiang Liu, Tao Lei, Shuai Zhou, Xiu-Long Yang, Jian Li, Bin Chen, Jayaraman Sivaguru, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu. " Cobaloxime Catalysis: Selective Synthesis of Alkenylphosphine Oxides under Visible Light." J Am Chem Soc 2019. DOI: 10.1021/jacs.9b06920

 

19. Cheng, Y. Y.;  Lei, T.;  Su, L.;  Fan, X.;  Chen, B.;  Tung, C. H.; Wu, L. Z., "Visible Light Irradiation of Acyl Oxime Esters and Styrenes Efficiently Constructs beta-Carbonyl Imides by a Scission and Four-Component Reassembly Process. " Org Lett 2019DOI:10.1021/acs.orglett.9b03409

           

Publication 2018 Publication 2018

最小化 最大化

2018

[1] Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung*, Li-Zhu Wu*, "Semiconducting qu antum dots for artificial photosynthesis", Nature Reviews Chemistry 2018, 2 (8), 160-173.

[2] Bin Chen, Li-Zhu Wu*, and Chen-Ho Tung*,"Photocatalytic Activation of Less Reactive Bonds and Their Functionalization via Hydrogen-Evolution Cross-Couplings", Acc. Chem. Res.,2018, 51 (10), 2512–2523

[3] Shan Yu,Xiang-Bing Fan,Xian Wang,Jingguo Li,Qian Zhang,Andong Xia,Shiqian Wei,Li-Zhu Wu*,Ying Zhou* & Greta R. Patzke*,"Efficient photocatalytic hydrogen evolution with ligand engineered all-inorganic InP and InP/ZnS colloidal quantum dots", Nat Commun. 2018;9(1):4009. 

       

[4] Hao-Lin Wu, Xu-Bing Li*, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Recent Advances in Sensitized Photocathodes: From Molecular Dyes to Semiconducting Quantum Dots, Advanced Science, (2018), DOI: 10.1002/advs.201700684.

 

[5] Xiang-Bing Fan, Shan Yu, Fei Zhan, Zhi-Jun Li, Yu-Ji Gao, Xu-Bing Li, Li-Ping Zhang, Ye Tao, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Nonstoichiometric CuxInyS Quantum Dots for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, ChemSusChem, (2018), DOI: 10.1002/cssc.201701950.

[6] Chen Ye, Jia-Xin Li, Hao-Lin Wu, Xu-Bing L, Bin Chen, Chen-Ho Tung , and Li-Zhu Wu*, Enhanced Charge Separation Efficiency Accelerates Hydrogen Evolution from Water of Carbon Nitride and 3,4,9,10-Perylene-tetracarboxylic Dianhydride Composite Photocatalyst, ACS Appl. Mater. Interfaces, (2018), DOI: 10.1021/acsami.7b14896.

[7] Mao-Yong Huang, Xu-Bing Li,* Yu-Ji Gao, Jian Li, Hao-Lin Wu, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung,a,b and Li-Zhu Wu*, Surface stoichiometry manipulation enhances solar hydrogen evolution of CdSe quantum dots, Journal of Materials Chemistry A, (2018), DOI: 10.1039/C8TA00385H.

[8] Zan Liu, Xiao-Lei Nan, Tao Lei, Chao Zhou, Yang Wang, Wen-Qiang Liu, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photo-induced reductive cross-coupling of aldehydes, ketones and imines with electron-deficient arenes to construct aryl substituted alcohols and amines, Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39, 487-494.

[9] Cheng Huang, Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photocatalysis with Quantum Dots and Visible Light for Effective Organic Synthesis, Chemistry - A European Journal, (2018), DOI: 10.1002/chem.201800391.

 

[10] Xin Jiang, Jian Li, Bing Yang, Xiang-Zhu Wei, Bo-Wei Dong, Yi Kao, Mao-Yong Huang, Chen-Hu Tung, and Li-Zhu Wu*, Bio-inspired Cu4O4 "Cubane": Effective Molecular Catalysts for Electrocatalytic Water Oxidation in Aqueous Solution, Angew. Chem. Int. Ed., (2018), DOI:10.1002/anie.201803944.

[11] Xin Jiang, Bing Yang, Qing-Qing Yang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Cu(II) coordination polymers with nitrogen catenation ligands for efficient photocatalytic water oxidation, Chem. Commun., 2018, 54, 4794-4797.

[12] Yu-Ji Gao, Yichen Yang, Xu-Bing Li*, Hao-Lin Wu, Shu-Lin Meng, Yang Wang, Qing Guo, Mao-Yong Huang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Self-assembled inorganic clusters of semiconducting quantum dots for effective solar hydrogen evolution, Chem. Commun., 2018, 54, 4858-4861.

 

[13] Xiu-Long Yang, Jia-Dong Guo, Tao Lei, Bin Chen, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Oxidative Cyclization Synthesis of Tetrahydroquinolines and Reductive Hydrogenation of Maleimides under Redox-Neutral Conditions, Org. Lett., (2018),DOI: 10.1021/acs.orglett.8b00977.

[14] Qing Guo, Fei Liang, Xiao-Ya Gao, Qi-Chao Gan, Xu-Bing Li*, Jian Li, Zhe-Shuai Lin, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Metallic Co2C: A Promising Co-catalyst To Boost Photocatalytic Hydrogen Evolution of Colloidal Quantum Dots", ACS Catal., 2018, 8, 5890-5895.

[15] Tao Lei, Chao Zhou, Xiang-Zhu Wei, Bing Yang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "To Construct Cyclobutanes by Multicomponent Cascade Reactions in Homogeneous Solution via Visible Light Catalysis", Chemistry – A European Journal., 2018, DOI: 10.1002/chem.201804946.

 

[16] Chao Zhou, Tao Lei, Xiang-Zhu Wei,Zan Liu, Bin Chen, Vaidhyanathan Ramamurthy, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Chemo- and Regioselective Synthesis of Alkynyl Cyclobutanes by Visible Light Photocatalysis", Org. Lett. 2018 DOI:10.1021/acs.orglett.8b02934         

[17] Wen-Xiao Cao, Cheng-Juan Wu, Tao Lei, Xiu-Long Yang, Bin Chen*, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Photocatalytic Hydrogen-Evolution Dimerization of Styrenes to Synthesize 1,2-Dihydro-1-arylnaphthalene Derivatives using Acr+-Mes and Cobaloxime Catalysts", Chin. J. Catal., 2018, DOI: 10.1016/S1872-2067(18)63084-0

 

[18] Gao, Yu-Ji; Li, Xu-Bing*; Wu, Hao-Lin; Meng, Shu-Lin; Fan, Xiang-Bing; Huang, Mao-Yong; Guo, Qing; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu*. "Exceptional Catalytic Nature of Quantum Dots for Photocatalytic Hydrogen Evolution without External Cocatalysts" Adv. Funct. Mater. 2018, 28(33), 1801769.

Publication 2017 Publication 2017

最小化 最大化

2017

[1]  Xu-Bing Li, Yu-Ji Gao, Yang Wang, Fei Zhan, Xiao-Yi Zhang, Qingyu Kong, Ning-Jiu Zhao, Qing Guo, Hao-Lin Wu, Zhi-Jun Li, Ye Tao, Jian-Ping Zhang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Self-assembled Framework Enhances Electronic Communication of Ultra-small Sized Nanoparticles for Exceptional Solar Hydrogen Evolution", J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (13), 4789–4796.

 

[2] Zhao Lei-Min,Meng Qing-Yuan,Fan Xiang-Bing,Chen Ye,Li Xu-Bing, Chen Bin, Ramamurthy Vaidhyanathan, Tung Chen-Ho, Wu Li-Zhu."Photocatalysis with Quantum Dots and Visible Light: Selective and Efficient Oxidation of Alcohols to Carbonyl Compounds through a Radical Relay Process in Water." Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.201700243

 

[3]  Jia-Xin Li, Chen Ye, Xu-Bing Li, Zhi-Jun Li, Xue-Wang Gao, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "A Redox Shuttle Accelerates O2 Evolution of Photocatalysts Formed in Situ under Visible Light", Adv. Mater., 29 (2017), 1606009.

[4]  Jiu-Ju Wang, Jing Wang, Ke Feng*, Hui-Hui Zhang, Zhi-Jun Li, Bin Liu, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Enhanced Visible-Light-Driven Hydrogen Generation by in Situ FormedPhotocatalyst RGO-CdS-NixS from Metal Salts and RGO-CdS Composites", J. Mater. Chem. A, (2017), DOI: 10.1039/c7ta 00336f.

 

[5] Xiu-Long Yang, Qing-Yuan Meng, Xue-Wang Gao, Tao Lei, Cheng-Juan Wu, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Superoxide Radical Anion-Mediated Aerobic Oxidative Synthesis of 2-Substituted Quinazolines under Visible Light", Asian J. Org. Chem., (2017), DOI: 10.1002/ajoc.201600550.

 

[6]  Min Wen, Xu-Bing Li*, Hao-Lin Wu, Jing-Xin Jian, Xu-Zhe Wang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "[FeFe]-Hydrogenase Mimic-decorated CdSe QDs Photocathode for Hydrogen Evolution at Low Bias Voltage", ChemPhotoChem, (2017), DOI: 10.1002tc.201700041.

[7]  Qi Yang, Long Zhang, Chen Ye, Sanzhong Luo*, Li-Zhu Wu*, Chen-Ho Tung, "Visible-Light-Promoted Asymmetric Cross-Dehydrogenative Coupling of Tertiary Amines to Ketones by Synergistic Multiple Catalysis", Angew. Chem. Int. Ed., 201756(13), 3694 - 3698.

[8]  Xin Gao, Jian Li, Ran Du, Jingyuan Zhou, Mao-Yong Huang, Rong Liu, Jie Li, Ziqian Xie, Li-Zhu Wu*, Zhongfan Liu*, Jin Zhang*, "Direct Synthesis of Graphdiyne Nanowalls on Arbitrary Substrates and Its Application for Photoelectrochemical Water Splitting Cell", Adv. Mater., 29 (2017), 1605308.

[9] Zhi-Jun Li, Xiang-Bing Fan, Xu-Bing Li, Jia-Xin Li, Fei Zhan, Ye Tao,  Xiaoyi Zhang, Qing-Yu Kong, Ning-Jiu Zhao, Jian-Ping Zhang, Chen Ye, Yu-Ji Gao, Xu-Zhe Wang, Qing-Yuan Meng, Ke Feng, Bin Chen, Chen-Ho Tung and  Li-Zhu Wu.Direct synthesis of all-inorganic heterostructured CdSe/CdS QDs in aqueous solution for improved photocatalytic hydrogen generation. J. Mater. Chem. A, 2017,5, 10365-10373.

[10]  Qiang Liu, Li-Zhu Wu*, "Recent Advances in Visible-Light Driven Organic Reactions", Natl. Sci. Rev., (2017), DOI: 10.1093/nsr/nwx039.

[11]  Xu-Bing Li, Yu-Ji Gao, Hao-Lin Wu, Yang Wang, Qing Guo, Mao-Yong Huang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Assembling metallic 1T-MoS2 nanosheets with inorganic-ligand stabilized quantum dots for exceptional solar hydrogen evolution", Chem. Commun., 2017, 53, 5606-5609.

[12] Xu Han, Tao Lei, Xiu-Long Yang, Lei-Min Zhao, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*. Aerobic oxidation of β-dicarbonyls into vicinal tricarbonyls by Cu(II) salts for one-pot synthesis of quinoxalines. Tetrahedron Letters. 2017, 58(3), 1770–1774.

[13] Wen-Qiang Liu, Tao Lei, Zi-Qi Song, Xiu-Long Yang, Cheng-Juan Wu, Xin Jiang , Bin Chen, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu WuVisible Light Promoted Synthesis of Indoles by Single Photosensitizer under Aerobic Conditions. Org. Lett., 2017, 19 (12), 3251–3254.

[14] Li-Zhu Wu,  Bing Yang,  Qing-Qing Yang,  Xin Jiang,  Bin Chen  and  Chen-Ho Tung. Tracking FeIV(O) intermediate and O-O bond formation of a nonheme iron catalyst for water oxidation. Chem. Commun., (2017), DOI:10.1039/C7CC04814A

[15] Cheng-Juan Wu,Wen-Xiao Cao, Tao Lei,Zhi-Hua Li,Qing-Yuan Meng,Xiu-Long Yang,Bin Chen,Vaidhyanathan Ramamurthy,Chen-Ho Tung and  Li-Zhu Wu. A sustainable synthesis of 2-aryl-3-carboxylate indolines from N-aryl enamines under visible light irradiation.Chem. Commun., (2017), DOI:10.1039/C7CC04358A

[16]  钟建基,孟庆元,陈彬,佟振合,吴骊珠*,"可见光催化的交叉偶联放氢反应",化学学报,75 (2017), 34-40.

[17] Qing-Yuan Meng, Xue-Wang Gao, Tao Lei, Zan Liu, Fei Zhan, Zhi-Jun Li, Jian-Ji Zhong, Hongyan Xiao, Ke Feng, Bin Chen, Ye Tao, Chen-Ho Tung and Li-Zhu Wu*. Identifying key intermediates generated in situ from Cu(II) salt–catalyzed C–H functionalization of aromatic amines under illumination. Science Advances, (2017) DOI: 10.1126/sciadv.1700666

[18] Jian Li, Xin Gao, Xin Jiang, Xu-Bing Li, Zhongfan Liu, Jin Zhang*, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*. Graphdiyne: A Promising Catalyst−Support To Stabilize Cobalt Nanoparticles for Oxygen Evolution. ACS Catal., 2017, 7(8), 5209−5213

[19] Ming Xiang, Zhi-Kun Xin, Bin Chen , Chen-Ho Tung , and Li-Zhu Wu*. Exploring the Reducing Ability of Organic Dye (Acr+-Mes) for Fluorination and Oxidation of Benzylic C(sp3)–H Bonds under Visible Light Irradiation. Org. Lett., 2017, 19 (11), 3009–3012

[20] Tao Lei, Chao Zhou, Mao-Yong Huang, Lei-Min Zhao, Bing Yang, Chen Ye, Hongyan Xiao, Qing-Yuan Meng, Vaidhyanathan Ramamurthy, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*. General and Efficient Intermolecular [2+2] Photodimerization of Chalcones and Cinnamic Acid Derivatives in Solution through Visible Light Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed., 2017 56, 15407-15410.

[21] Huaping Wang, Xu-Bing Li, Lei Gao, Hao-Lin Wu, Jie Yang, Le Cai, Tian-Bao Ma,* Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu,* and Gui Yu*. Three-Dimensional Graphene Networks with Abundant Sharp Edge Sites for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution. Angew. Chem. Int. Ed., (2017) DOI: 10.1002/anie.201709901.

[22] Min Wen, Hao-Lin Wu, Xu-Bing Li,* Bin Chen, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*. Hole-Transfer-Layer Modification of Quantum Dot-Sensitized Photocathodes for Dramatically Enhanced Hydrogen Evolution. Part. Part. Syst. Charact., 2017, 1700278.

Publication 2016 Publication 2016

最小化 最大化

2016

[1] Zheng, Yi-Wen; Chen, Bin; Ye, Pan; Feng, Ke; Wang, Wen-Guang; Meng, Qing-Yuan; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. Photocatalytic Hydrogen-Evolution Cross-Couplings: Benzene C–H Amination and Hydroxylation." J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (32),10080–10083.

[2] Zhi-Jun Li, Fei Zhan, Hongyan Xiao, Xiaoyi Zhang, Qing-Yu Kong, Xiang-Bing Fan, Wen-Qiang Liu, Mao-Yong Huang, Cheng Huang, Yu-Ji Gao, Xu-Bing Li, Qing-Yuan Meng, Ke Feng, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Hai-Feng Zhao, Ye Tao, and Li-Zhu Wu.Tracking Co(I) Intermediate in Operando in Photocatalytic Hydrogen Evolution by X-ray Transient Absorption Spectroscopy and DFT Calculation. J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7 (24), 5253–5258.

[3]  Zhong, Jian-Ji; Liu, Qiang; Wu, Cheng-Juan; Meng, Qing-Yuan; Gao, Xue-Wang; Li, Zhi-Jun; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Combining visible light catalysis and transfer hydrogenation for in situ efficient and selective semihydrogenation of alkynes under ambient conditions. Chem. Commun. 2016, 52, 1800.

 

 

[4]  Li, Jian; Gao, Xin; Liu, Bin; Feng, Qingliang; Li, Xu-Bing; Huang, Mao-Yong; Liu, Zhongfan; Zhang, Jin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Graphdiyne: A Metal-Free Material as Hole Transfer Layer To Fabricate Quantum Dot-Sensitized Photocathodes for Hydrogen Production. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (12), 3954.

 

[5]  Feng, Ke; Xie, Nan; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Modular Design of Poly(norbornenes) for Organelle-Specific Imaging in Tumor Cells. Biomacromolecules 2016, 17 (2), 538.

 

[6]  Li, Jia-Xin; Li, Zhi-Jun; Ye, Chen; Li, Xu-Bing; Zhan, Fei; Fan, Xiang-Bing; Li, Jian; Chen, Bin; Tao, Ye; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Visible light-induced photochemical oxygen evolution from water by 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride nanorods as an n-type organic semiconductor. Catalysis Science & Technology 2016, 6 (3), 672.

 

[7]  Wang, Feng; Wen, Min; Feng, Ke; Liang, Wen-Jing; Li, Xu-Bing; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Amphiphilic polymeric micelles as microreactors: improving the photocatalytic hydrogen production of the [FeFe]-hydrogenase mimic in water. Chem. Commun. 2016, 52 (3), 457.

 

[8]  Wang, Jing; Feng, Ke; Chen, Bin; Li, Zhi-Jun; Meng, Qing-Yuan; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Polymer-modified hydrophilic graphene: A promotor to photocatalytic hydrogen evolution for in situ formation of core@shell cobalt nanocomposites. "J. Photochem. Photobiol., A " 2016. 331, 247-254

 

[9]  Wang, Xiao-Jun; Xing, Ling-Bao; Chen, Bin; Quan, Ying; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Dual-responsive vesicles formed by an amphiphile containing two tetrathiafulvalene units in aqueous solution. Org. Biomol. Chem. 2016, 14 (1), 65.

 

[10]  Xiang, Ming; Meng, Qing-Yuan; Gao, Xue-Wang; Lei, Tao; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Reactivity and mechanistic insight into the cross coupling reaction between isochromans and [small beta]-keto esters through C-H bond activation under visible light irradiation. Organic Chemistry Frontiers 2016, 3 (4), 486.

 

[11]  Xie, Nan; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Switchable two-photon imaging of RGD-functionalized polynorbornenes with enhanced cellular uptake in living cells. New J. Chem. 2016.

[12]  Ye, Pan; Wang, Deng-Hui; Chen, Bin; Meng, Qing-Yuan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Visible light catalyzed aromatization of 1,3,5-triaryl-2-pyrazolines by platinum(II) polypyridyl complex under oxidant-free condition. Science China Chemistry 2016, 59 (2), 175-179.

[13]  Yang, Bing; Jiang, Xin; Guo, Qing; Lei, Tao; Zhang, Li-Ping; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Self-Assembled Amphiphilic Water Oxidation Catalysts: Control of O−O Bond Formation Pathways by Different Aggregation Patterns. Angew. Chem. Int. Ed.  2016, 55, 6229.

[14]  Jian, Jing-Xin; Ye, Chen; Wang, Xu-Zhe; Wen, Min; Li, Zhi-Jun; Li, Xu-Bing; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Comparison of H2 photogeneration by [FeFe]-hydrogenase mimics with CdSe QDs and Ru(bpy)3Cl2 in aqueous solution. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 2083.

 

[15]  Wu, Cheng-Juan; Meng, Qing-Yuan; Lei, Tao; Zhong, Jian-Ji; Liu, Wen-Qiang; Zhao, Lei-Min; Li, Zhi-Jun; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu.An Oxidant-Free Strategy for Indole Synthesis via Intramolecular C–C Bond Construction under Visible Light Irradiation: Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction. ACS Catal. 2016, 6, 4635.

 

[16]  Lei, Tao; Liu, Wen-Qiang; Li, Jian; Huang, Mao-Yong; Yang, Bing; Meng, Qing-Yuan; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu.Visible Light Initiated Hantzsch Synthesis of 2,5-Diaryl-Substituted Pyrroles at Ambient Conditions. Org. Lett. 2016, 18, 2479.

 

[17 Wen, Min; Li, Xu-Bing; Jian, Jing-Xin; Wang, Xu-Zhe; Wu, Hao-Lin; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Secondary coordination sphere accelerates hole transfer for enhanced hydrogen photogeneration from [FeFe]-hydrogenase mimic and CdSe QDs in water. Scientific Reports. 2016, 6: 29851.

 

[18] Fan, Xiu-Wei; Lei, Tao; Zhou, Chao; Meng, Qing-Yuan; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Radical Addition of Hydrazones by α-Bromo Ketones To Prepare 1,3,5-Trisubstituted Pyrazoles via Visible Light Catalysis. The Journal of Organic Chemistry. doi:10.1021/acs.joc.6b00992

 

[19]  Wang, Jing; Feng, Ke; Xie, Nan; Li, Zhi-Jun; Meng, Qing-Yuan; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu, Solution-processable graphenes by covalent functionalization of graphene oxide with polymeric monoamines. Science China Chemistry 2016, 1.

Publication 2014-2015 Publication 2014-2015

最小化 最大化

 

2015

 

[1]  Liu, Bin; Li, Xu-Bing; Gao, Yu-Ji; Li, Zhi-Jun; Meng, Qing-Yuan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. A solution-processed, mercaptoacetic acid-engineered CdSe quantum dot photocathode for efficient hydrogen production under visible light irradiation. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 1443. (front inside cover) 

 

 

 

[2]  Yu, Shan; Li, Zhi-Jun; Fan, Xiang-Bing; Li, Jia-Xin; Zhan, Fei; Li, Xu-Bing; Tao, Ye; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Vectorial Electron Transfer for Improved Hydrogen Evolution by Mercaptopropionic-Acid-Regulated CdSe Quantum-Dots–TiO2–Ni(OH)2 Assembly. ChemSusChem 2015, 8 (4), 735-735. (back cover)

 

 

[3]  Gao, Xue-Wang; Meng, Qing-Yuan; Li, Jia-Xin; Zhong, Jian-Ji; Lei, Tao; Li, Xu-Bing; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Visible Light Catalysis Assisted Site-Specific Functionalization of Amino Acid Derivatives by C–H Bond Activation without Oxidant: Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction. ACS Catalysis 2015, 2391-2396.

 

 

[4]  Wu, Cheng-Juan; Zhong, Jian-Ji; Meng, Qing-Yuan; Lei, Tao; Gao, Xue-Wang; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Cobalt-Catalyzed Cross-Dehydrogenative Coupling Reaction in Water by Visible Light. Org. Lett. 2015, 17 (4), 884-887.

 

 

[5]  Liang, Wen-Jing; Wang, Feng; Wen, Min; Jian, Jing-Xin; Wang, Xu-Zhe; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Branched Polyethylenimine Improves Hydrogen Photoproduction from a CdSe Quantum Dot/[FeFe]-Hydrogenase Mimic System in Neutral Aqueous Solutions. Chem. Eur. J. 2015, 21 (8), 3187-3192.

 

 

[6]  Wang, Xu-Zhe; Meng, Qing-Yuan; Zhong, Jian-Ji; Gao, Xue-Wang; Lei, Tao; Zhao, Lei-Min; Li, Zhi-Jun; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu Chem. Commun. 2015, 51, 11256.

 

[7]  Li Xu-Bing, L. B., Wen Min,Gao Yu-Ji,Wu Hao-Lin,Huang Mao-Yong,Li Zhi-Jun,Chen Bin,Tung Chen-Ho, and Wu Li-Zhu*. Hole-Accepting-Ligand Modified CdSe QDs for Dramatic Enhancement of Photocatalytic and Photoelectrochemical Hydrogen Evolution by Solar Energy. Advanced Science 2016DOI: 10.1002/advs.201500282 (cover) 

 

[8]   Ye, Chen; Li, Jia-Xin; Li, Zhi-Jun; Li, Xu-Bing; Fan, Xiang-Bing; Zhang, Li-Ping; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Enhanced Driving Force and Charge Separation Efficiency of Protonated g-C3N4 for Photocatalytic O2 Evolution. ACS Catalysis 2015, 5, 6973.

 

[9]  Xiang, Ming; Meng, Qing-Yuan; Li, Jia-Xin; Zheng, Yi-Wen; Ye, Chen; Li, Zhi-Jun; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Activation of CH Bonds through Oxidant-Free Photoredox Catalysis: Cross-Coupling Hydrogen-Evolution Transformation of Isochromans and β-Keto Esters. Chem. Eur. J. 2015, 21 (50), 18080-4.

 

[10]  Zhang, Guoting; Liu, Chao; Yi, Hong; Meng, Qingyuan; Bian, Changliang; Chen, Hong; Jian, Jing-Xin; Wu, Li-Zhu; Lei, Aiwen. External Oxidant-Free Oxidative Cross-Coupling: A Photoredox Cobalt-Catalyzed Aromatic C–H Thiolation for Constructing C–S Bonds. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9273.

 

[11]  Yu, Shan; Ouyang, Bo; Li, Zhijun; Meng, Qingyuan; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu Lizhu. Non-hydrothermal Method for Preparation of Nickel Sulfide Loaded Carbon Nanotubes for Catalytic Hydrogen Evolution. Imaging Science and Photochemistry 2015, 33 (2), 117-125.

 

[12]  Xing, Ling-Bao; Wang, Xiao-Jun; Gao, Xue-Wang; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Self-assembled vesicles from amphiphilic platinum(II) terpyridyl complex in water." Supramol. Chem. 201527 (5-6), 298-302.

 

 

2014

 

[1]  Wu, Li-Zhu; Chen, Bin; Li, Zhi-Jun; Tung, Chen-Ho. Enhancement of the Efficiency of Photocatalytic Reduction of Protons to Hydrogen via Molecular Assembly. Acc. Chem. Res. 2014, 47 (7), 2177-2185.

 

 

 

[2]  Li, Zhi-Jun; Fan, Xiang-Bing; Li, Xu-Bing; Li, Jia-Xin; Ye, Chen; Wang, Jiu-Ju; Yu, Shan; Li, Cheng-Bo; Gao, Yu-Ji; Meng, Qing-Yuan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. Visible light catalysis-assisted assembly of Ni(h)-QD hollow nanospheres in situ via hydrogen bubbles. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (23), 8261-8.

 

 

 

 

 

[3]  Yang, Xiu-Jie; Chen, Bin; Zheng, Li-Qiang; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho, "Highly efficient and selective photocatalytic hydrogenation of functionalized nitrobenzenes. " Green Chem. 2014, 16 (3), 1082-1086.

 

 

 

 

 

[4]  Li, Xu-Bing; Li, Zhi-Jun; Gao, Yu-Ji; Meng, Qing-Yuan; Yu, Shan; Weiss, Richard G; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Mechanistic Insights into the Interface-Directed Transformation of Thiols into Disulfides and Molecular Hydrogen by Visible-Light Irradiation of Quantum Dots." Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53 (8), 2085-2089.

 

 

 

 

 

[5]  Wang, Jiu-Ju; Li, Zhi-Jun; Li, Xu-Bing; Fan, Xiang-Bing; Meng, Qing-Yuan; Yu, Shan; Li, Cheng-Bo; Li, Jia-Xin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photocatalytic Hydrogen Evolution from Glycerol and Water over Nickel-Hybrid Cadmium Sulfide Quantum Dots under Visible-Light Irradiation." ChemSusChem 2014, 7 (5), 1468-1475. (back cover)

 

 

 

 

 

[6]  Meng, Qing-Yuan; Lei, Tao; Zhao, Lei-Min; Wu, Cheng-Juan; Zhong, Jian-Ji; Gao, Xue-Wang; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A Unique 1,2-Acyl Migration for the Construction of Quaternary Carbon by Visible Light Irradiation of Platinum(II) Polypyridyl Complex and Molecular Oxygen." Org. Lett. 2014, 16 (22), 5968-5971.

 

 

 

 

 

[7]  Zhong, Jian-Ji; Meng, Qing-Yuan; Liu, Bin; Li, Xu-Bing; Gao, Xue-Wang; Lei, Tao; Wu, Cheng-Juan; Li, Zhi-Jun; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction in Homogeneous Solution without Noble Metals." Org. Lett. 2014, 16 (7), 1988-1991.

 

 

 

 

 

[8]  Wang, Jing; Feng, Ke; Zhang, Hui-Hui; Chen, Bin; Li, Zhi-Jun; Meng, Qing-Yuan; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Enhanced photocatalytic hydrogen evolution by combining water soluble graphene with cobalt salts." Beilstein Journal of Nanotechnology 2014, 5, 1167-1174.

 

 

 

 

 

[9]  Zhong, Jian-Ji; Wu, Cheng-Juan; Meng, Qing-Yuan; Gao, Xue-Wang; Lei, Tao; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A Cascade Cross-Coupling and in Situ Hydrogenation Reaction by Visible Light Catalysis." Adv. Synth. Catal. 2014, 356 (13), 2846-2852.

 

 

 

 

[10]  Yang, Xiu-Jie; Chen, Bin; Li, Xu-Bing; Zheng, Li-Qiang; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Photocatalytic organic transformation by layered double hydroxides: highly efficient and selective oxidation of primary aromatic amines to their imines under ambient aerobic conditions." Chem. Commun. 2014, 50(50), 6664-6667.

 

 

 

 [11]  Cheng, Su-Fang; Chen, Bin; Yang, Xiu-Jie; Luo, Lin; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Synthesis of diastereometrically pure cubane-like photodimers from 2,4-pentanediyl-bis-2-naphthoates." Photochem. Photobiol. Sci. 2014, 13 (2), 261-265.

 

 

 

[12]  Zhang, Hui-Hui; Liu, Bin; Wang, Jing; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Graphene-supported small-sized palladium nanoparticles made by facile photochemical approaches." Tetrahedron 2014, 70 (36), 6188-6192.

 

 

[13]  Wu, Li-Zhu. "Special Issue of "Solar Cells and Solar Fuels"." Chin. J. Chem. 2014, 32 (6), 459-459.

 

 

[14]  Peng, Rong-Peng; Wang, Xiao-Jun; Xing, Ling-Bao; Wu, Cheng-Juan; Chen, Bin; Ji, Hai-Feng; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Highly Sensitive and Selective Fluoride Ion Sensors Based on Microcantilevers Modified with Hydrogels." J. Nanosci. Nanotechnol. 2014, 14 (9), 6632-6637.

 

 

[15]  Liang, Wenjing; Gao, Xuewang; Xing, Lingbao; Meng, Qingyuan; Zhong, Jianji; Lei, Tao; Tong, Chen-Ho; Wu, Lizhu. "An Efficient Aerobic Cross-dehydrogenative-coupling Reaction Photocatalyzed by a Novel Platinum(¢ò) Terpyridyl Complex Under Visible Light." Imag. Sci. Photochem 2014, 32 (5), 447-454.

Publication 1980-2013 Publication 1980-2013

最小化 最大化

 

2013

 

[1]   Zhong, Jian-Ji; Meng, Qing-Yuan; Wang, Ge-Xia; Liu, Qiang; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A Highly Efficient and Selective Aerobic Cross-Dehydrogenative-Coupling Reaction Photocatalyzed by a Platinum(II) Terpyridyl Complex." Chem. Eur. J.2013, 19(20), 6443-6450.

 

 

 

 

 

[2]    Zhang, Hui-Hui; Feng, Ke; Chen, Bin; Meng, Qing-Yuan; Li, Zhi-Jun; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Water-soluble sulfonated-graphene-platinum nanocomposites: facile photochemical preparation with enhanced catalytic activity for hydrogen photogeneration." Catal. Sci. Technol.2013, 3(7), 1815-1821.

 

 

 

 

[3]    Yu, Shan; Wang, Feng; Wang, Jing-Jing; Wang, Hong-Yan; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Light-driven hydrogen evolution system with glutamic-acid-modified zinc porphyrin as photosensitizer and FeFe -hydrogenase model as catalyst." Pure Appl. Chem.2013, 85(7), 1405-1413.

 

 

 

 

[4]    Yang, Xiujie; Li, Xinwei; Chen, Bin; Wu, Lizhu; Zhang, Liping; Zheng, Liqiang; Tung, Chenho. "Stereoselective Photochemical Reaction of Cyclohexyl Phenyl Ketone within Lytropic Liquid Crystals Formed by Chiral Ionic Liquids." Chin. J. Chem.2013, 31(5), 603-606.

 

 

 

[5]    Xing, Ling-Bao; Yang, Bing; Wang, Xiao-Jun; Wang, Jiu-Ju; Chen, Bin; Wu, Qianhong; Peng, Hui-Xing; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Reversible Sol-to-Gel Transformation of Uracil Gelators: Specific Colorimetric and Fluorimetric Sensor for Fluoride Ions." Langmuir2013, 29(9), 2843-2848.

 

 

 

[6]    Xie, Nan; Feng, Ke; Chen, Bin; Zhao, Ming; Peng, Shiqi; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Water-soluble copolymeric materials: the switchable NIR two-photon fluorescence imaging agents for living cancer cells." J. Mater. Chem. B2013, 2, 502-510.

 

 

[7]    Wang, Feng; Liang, Wen-Jing; Jian, Jing-Xin; Li, Cheng-Bo; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Exceptional Poly(acrylic acid)-Based Artificial [FeFe]-Hydrogenases for Photocatalytic H2 Production in Water." Angew. Chem. Int. Ed.2013, 52(31), 8134-8138.

 

[8]    Meng, Qing-Yuan; Zhong, Jian-Ji; Liu, Qiang; Gao, Xue-Wang; Zhang, Hui-Hui; Lei, Tao; Li, Zhi-Jun; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A Cascade Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction by Visible Light Catalysis." J. Am. Chem. Soc.2013, 135(51), 19052-19055. (front cover)

 

 

 

[9]  Li, Zhi-Jun; Wang, Jiu-Ju; Li, Xu-Bing; Fan, Xiang-Bing; Meng, Qing-Yuan; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "An Exceptional Artificial Photocatalyst, Nih-CdSe/CdS Core/Shell Hybrid, Made In Situ from CdSe Quantum Dots and Nickel Salts for Efficient Hydrogen Evolution." Adv. Mater.2013, 25(45), 6613-6618. (inside cover)

 

 

 

[10]  Li, Zhi-Jun; Li, Xu-Bing; Wang, Jiu-Ju; Yu, Shan; Li, Cheng-Bo; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A robust "artificial catalyst" in situ formed from CdTe QDs and inorganic cobalt salts for photocatalytic hydrogen evolution." Energy Environ. Sci.2013, 6(2), 465-469. (front cover)

 

 

 

[11]  Li, Cheng-Bo; Li, Zhi-Jun; Yu, Shan; Wang, Ge-Xia; Wang, Feng; Meng, Qing-Yuan; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Interface-directed assembly of a simple precursor of [FeFe]-H2ase mimics on CdSe QDs for photosynthetic hydrogen evolution in water." Energy Environ. Sci.2013, 6(9), 2597-2602. (back inside cover)

 

 

 

[12]   Jian, Jing-Xin; Liu, Qiang; Li, Zhi-Jun; Wang, Feng; Li, Xu-Bing; Li, Cheng-Bo; Liu, Bin; Meng, Qing-Yuan; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Chitosan confinement enhances hydrogen photogeneration from a mimic of the diiron subsite of [FeFe]-hydrogenase." Nat Commun2013, 4, 2695.

 

 

[13]  Gao, Xue-Wang; Meng, Qing-Yuan; Xiang, Ming; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Combining Visible Light Catalysis and Transition Metal Catalysis for the Alkylation of Secondary Amines." Adv. Synth. Catal.2013, 355(11-12), 2158-2164.

 

 

 

[14]  Feng, Ke; Yu, Mao-Lin; Wang, Su-Min; Wang, Ge-Xia; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photoinduced Triplet–Triplet Energy Transfer in a 2-Ureido-4(1H)-Pyrimidinone-Bridged, Quadruply Hydrogen-Bonded Ferrocene–Fullerene Assembly." ChemPhysChem2013, 14(1), 198-203.

 

 

 

[15]  Deng, Lijun; Li, Jiuyan; Wang, Ge-Xia; Wu, Li-Zhu. "Simple bipolar host materials incorporating CN group for highly efficient blue electrophosphorescence with slow efficiency roll-off." J. Mater. Chem. C2013, 1(48), 8140-8145.

 

[16]  Cheng, Sufang; Chen, Bin; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Intramolecular Photodimerization of 2-Naphthalene-Labeled Poly(ethyl glycol)(N-P4-N) Induced by gamma-Cyclodextrin." Imag. Sci. Photochem2013, 31(1), 1-9.

 

 

[17]  Wang, Gexia; Feng, Ke; Xing, Lingbao; Shi, Xiaoyan; Zhang, Liping; Tong, Zhenho; Wu, Lizhu. "Photocatalytic Hydrogen Production Using a Cyclometalated 4-(4-Tolyl)-6-Phenyl-2,2′-Bipyridyl Platinum(Ⅱ) Chloride Complex." Imag. Sci. Photochem2013, 31(1), 18-23.

 

 

 

2012

 

[1]    Zhang, Hui-Hui; Liu, Qiang; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Facile Photoreduction of Graphene Oxide by an NAD(P)H Model: Hantzsch 1,4-Dihydropyridine." Langmuir2012, 28(21), 8224-8229.

 

 

 

[2]    Yan, Hao; Li, Zhi-Fen; Guo, Zhi-Fo; Lu, Zhong-Lin; Wang, Feng; Wu, Li-Zhu. "Effective and reversible DNA condensation induced by bifunctional molecules containing macrocyclic polyamines and naphthyl moieties." Bioorganic & Medicinal Chemistry2012, 20(2), 801-808.

 

 

[3]    Xu, Hong-Xia; Cheng, Su-Fang; Yang, Xiu-Jie; Chen, Bin; Chen, Yue; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Fang, Weihai; Tung, Chen-Ho; Weiss, Richard G. "Enhancement of Diastereoselectivity in Photodimerization of Alkyl 2-Naphthoates with Chiral Auxiliaries via Inclusion within γ-Cyclodextrin Cavities." The Journal of Organic Chemistry 2012, 77(4), 1685-1692.

 

[4]    Xing, Ling-Bao; Yu, Shan; Wang, Xiao-Jun; Wang, Ge-Xia; Chen, Bin; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Reversible multistimuli-responsive vesicles formed by an amphiphilic cationic platinum(ii) terpyridyl complex with a ferrocene unit in water." Chem. Commun.2012, 48(88), 10886-10888.

 

 

[5]    Wang, Wen-Guang; Wang, Feng; Wang, Hong-Yan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Electron transfer and hydrogen generation from a molecular dyad: platinum(ii) alkynyl complex anchored to [FeFe] hydrogenase subsite mimic." Dalton Trans.2012, 41(8), 2420-2426.

 

 

 

[6]    Wang, GeXia; Shi, XiaoYan; Feng, Ke; Xing, LingBao; Zhang, LiPing; Tung, ChenHo; Wu, LiZhu. "Photoind1uced electron transfer in a dinuclear platinum(Ⅱ)-viologen dyad." Chin. Sci. Bull.2012, 57 (7), 514-518. 

[7]    Wang, Feng; Wang, Wen-Guang; Wang, Hong-Yan; Si, Gang; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Artificial Photosynthetic Systems Based on [FeFe]-Hydrogenase Mimics: the Road to High Efficiency for Light-Driven Hydrogen Evolution." ACS Catalysis2012, 2(3), 407-416.

 

 

[8]    Wang, F.; Liang, W. J.; Wang, W. G.; Chen, B.; Feng, K.; Zhang, L. P.; Tung, C. H.; Wu, L. Z. "Bis-terpyridine Os(II) Complex Sensitized FeFe Hydrogenase Mimic Systems: Synthesis and Photophysical Study." Acta Chim. Sinica2012, 70(22), 2306-2310.

 

 

[9]    Peng, Rong-Peng; Chen, Bin; Ji, Hai-Feng; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Highly sensitive and selective detection of beryllium ions using a microcantilever modified with benzo-9-crown-3 doped hydrogel." Analyst2012, 137(5), 1220-1224.

 

 

[10]  Meng, Qing-Yuan; Liu, Qiang; Zhong, Jian-Ji; Zhang, Hui-Hui; Li, Zhi-Jun; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Graphene-Supported RuO2 Nanoparticles for Efficient Aerobic Cross-Dehydrogenative Coupling Reaction in Water." Org. Lett.2012, 14 (23), 5992-5995.

 

 

 

[11]  Liu, Qiang; Li, Ya-Nan; Zhang, Hui-Hui; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Reactivity and Mechanistic Insight into Visible-Light-Induced Aerobic Cross-Dehydrogenative Coupling Reaction by Organophotocatalysts." Chem. Eur. J.2012, 18 (2), 620-627.

 

 

[12]  Feng, Ke; Xie, Nan; Chen, Bin; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Reversible Light-Triggered Transition of Amphiphilic Random Copolymers." Macromolecules2012, 45(13), 5596-5603.

 

 

[13]  Chen, Yu-Zhe; Wang, Deng-Hui; Chen, Bin; Zhong, Jian-Ji; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Visible Light-Induced Synthesis of 3,4-Diarylthiophenes from 3,4-Diaryl-2,5-dihydrothiophenes." The Journal of Organic Chemistry2012, 77 (16), 6773-6777.

 

 

[14]  Cao, Wei-Ning; Wang, Feng; Wang, Hong-Yan; Chen, Bin; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photocatalytic hydrogen production from a simple water-soluble [FeFe]-hydrogenase model system." Chem. Commun.2012, 48 (65), 8081-8083.

 

 

[15]  Cheng, Sufang; Chen, Bin; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Chiral Resolution of Intramolecular Cubane-Like Photodimers from Alkyl bis-2-Naphthoates." Imag. Sci. Photochem2012, 30(5), 321-329.

 

[16]  Li, Hui; Feng, Ke; Zhou, Li; Chen, Bin; Zhang, Liping; Tong, Zhenghe; Wu, Lizhu. "Syntheses,Characterization and Property Studies on Porphyrinic Polynorbornenes." Imag. Sci. Photochem2012, 30 (6), 429-437.

 

  

 

2011

 

[1]    Yu, Maolin; Zhao, Chunchang; Feng, Ke; Chen, Bin; Tung, Chenho; Zheng, Yan-Song; Wu, Lizhu. "Reversible Disassembly and Intercalation of 2-Ureido-4[1H]-Pyrimidinone Quadruple Hydrogen-bonded Supramolecular Assembly by Fluoride and Lead Ions." Chin. J. Chem. 2011, 29(12), 2684-2688.

 

 

 

[2]    Xu, Hong-Xia; Chen, Bin; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Stereoselective photodimerization of alkyl 3-alkoxyl-2-naphthoates." Tetrahedron Lett. 2011, 52 (23), 2946-2949.

 

 

[3]    Xie, Nan; Feng, Ke; Chen, Bin; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Acid/Base Controlled Electrochemical Switches Based on Ferrocenyl Imidazole Derivatives." Imag. Sci. Photochem2011, 29(1), 45-53.

 

 

[4]    Wang, Xiao-Jun; Xing, Ling-Bao; Wang, Feng; Wang, Ge-Xia; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Multistimuli Responsive Micelles Formed by a Tetrathiafulvalene-Functionalized Amphiphile." Langmuir2011, 27(14), 8665-8671.

 

 

 

[5]    Wang, Hong-Yan; Si, Gang; Cao, Wei-Ning; Wang, Wen-Guang; Li, Zhi-Jun; Wang, Feng; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A triad [FeFe] hydrogenase system for light-driven hydrogen evolution." Chem. Commun. 2011, 47(29), 8406-8408.

 

 

 

[6]    Wang, Feng; Wang, Wen-Guang; Wang, Xiao-Jun; Wang, Hong-Yan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "A Highly Efficient Photocatalytic System for Hydrogen Production by a Robust Hydrogenase Mimic in an Aqueous Solution." Angew. Chem. Int. Ed.2011, 50(14), 3193-3197.

 

 

[7]  Liu, Qiang; Li, Ya-Nan; Zhang, Hui-Hui; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photochemical Preparation of Pyrimidin-2(1H)-ones by Rhenium(I) Complexes with Visible Light." The Journal of Organic Chemistry2011, 76(5), 1444-1447.

 

 

[8]    Liang, W. T.; Zhang, H. H.; Wang, J. J.; Peng, Y.; Chen, B.; Yang, C.; Tung, C. H.; Wu, L. Z.; Fukuhara, G.; Mori, T.; Inoue, Y. "Supramolecular complexation and photocyclodimerization of methyl 3-methoxy-2-naphthoate with modified gamma-cyclodextrins." Pure Appl. Chem.2011, 83(4), 769-778.

 

 

[9] Chen, Bin; Cheng, Su-Fang; Liao, Gui-Hong; Li, Xin-Wei; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Efficient and selective photodimerization of 2-naphthalenecarbonitrile mediated by cucurbit[8]uril in an aqueous solution." Photochem. Photobiol. Sci.2011, 10(9), 1441-1444.

 

 

[10]  Xie, Nan; Feng, Ke; Chen, Bin; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Acid/Base Controlled Electrochemical Switches Based on Ferrocenyl Imidazole Derivatives." Imag. Sci. Photochem2011, 29(1), 45-53.

 

 

[11]  Wang, Xiaojun; Xing, Lingbao; Geng, Yan; Chen, Bin; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Colorimetric and Electrochemical Pb~(2+) Detection by sigma-Bridged Tetrathiafulvalene-Pyridine Derivatives." Imag. Sci. Photochem 2011, 29 (2), 133-139.

 

 

[12]  Hongyan, Wang; Bin, Chen; Zhenhe, Tong. "Synthesis and Characterization of Benzo-15-crown-5 Modified Hydrogenases Mimic." Imag. Sci. Photochem 2011, 29 (4), 241-245.

 

 

[13]  Chen, Bin; Cheng, Su-Fang; Liao, Gui-Hong; Li, Xin-Wei; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Efficient and selective photodimerization of 2-naphthalenecarbonitrile mediated by cucurbit[8]uril in an aqueous solution." Photochem. Photobiol. Sci. 2011, 10(9), 1441-1444.

 

 

[14]  Maolin, Y. U.; Suming, Wang; Ke, Feng; Zhenhe, Tong; Lizhu, W. U. "Through-Bond Singlet-Singlet Energy Transfer in Naphthalene Anthracene Supramolecular Ensemble via 2-Ureido-4 1H -Pyrimidinone Quadruple Hydrogen-Bonded Module." Imag. Sci. Photochem2011, 29(4), 278-286.

 

  

2010

[1]  Wang, Xiao-Jun; Xing, Ling-Bao; Cao, Wei-Ning; Li, Xu-Bing; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Organogelators Based on TTF Supramolecular Assemblies: Synthesis, Characterization, and Conductive Property." Langmuir2010, 27(2), 774-781.

 

 

 

[2]  Wang, Wen-Guang; Wang, Feng; Wang, Hong-Yan; Si, Gang; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photocatalytic Hydrogen Evolution by [FeFe] Hydrogenase Mimics in Homogeneous Solution." Chem. Asian J. 2010, 5 (8), 1796-1803.

 

 

 

[3] Wang, Hong-Yan; Wang, Wen-Guang; Si, Gang; Wang, Feng; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photocatalytic Hydrogen Evolution from Rhenium(I) Complexes to [FeFe] Hydrogenase Mimics in Aqueous SDS Micellar Systems: A Biomimetic Pathway." Langmuir2010, 26(12), 9766-9771.

 

 

[4]  Wang, DengHui; Liu, Qiang; Chen, Bin; Zhang, LiPing; Tung, ChenHo; Wu, LiZhu. "Photooxidation of Hantzsch 1,4-dihydropyridines by molecular oxygen." Chin. Sci. Bull.2010, 55 (25), 2855-2858.

 

 

 

[5]   Liu, X. Y.; Han, X.; Zhang, L. P.; Tung, C. H.; Wu, L. Z. "Molecular logic circuit based on a multi-state mononuclear platinum(ii) terpyridyl complex." Phys. Chem. Chem. Phys.2010, 12(40), 13026-13033.

 

 

[6]   Li, Xin-Wei; Gao, Yan-An; Liu, Jie; Zheng, Li-Qiang; Chen, Bin; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Aggregation behavior of a chiral long-chain ionic liquid in aqueous solution." J. Colloid Interface Sci.2010,343 (1), 94-101.

 

 

 

[7]   Ding, Jie; Feng, Ke; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Long-Lived Charge Separation in a Dyad System Containing Cyclometalated Platinum(II) Complex and Ferrocene Donor."J. Phys. Chem. C 2010, 115(3), 833-839.

 

 

[8]   Liu, Xianyu; Wang, Jiuju; Li, Zhijun; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Tung, Chenho; Wu, Lizhu. "Investigation on Mixed-Valence Charge Transfer State of Cobalt(Ⅱ)-bis 4′-ferrocenyl-2,2′:6′,2-terpyridyl Complex." Imag. Sci. Photochem2010, 28(5), 328-333.

 

 

[9]   Li, Xubing; Wang, Xiaojun; Wang, Gexia; Xing, Lingbao; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe; Wu, Lizhu. "Photoinduced Electron Transfer in Self-assembly CBPQT and N-P4-N." Imag. Sci. Photochem2010, 28(4), 241-246.

 

 

1980—2009

 

[1]    Zhao, Yao-Peng; Wang, Xiao-Jun; Wang, Jing-Jing; Si, Gang; Liu, Yan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Tetrathiafulvalene derivatives bearing a crown ether with intramolecular charge transfer properties: synthesis and cation binding studies." New J. Chem. 2009, 33 (4), 813-817.

[2]    Yan, Geng; Bin, Chen; Zhenhe, Tong; Lizhu, W. U. ""A-C=C-TTF-C=C-A" Tetrathiafulvalene Derivative:Synthesis and Property." Imag. Sci. Photochem 2009, 27 (1), 32-37.

[3]    Xu, Hong-Xia; Chen, Bin; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Diastereodifferentiating photodimerization of alkyl 2-naphthoates with chiral auxiliaries." Tetrahedron Lett. 2009, 50 (35), 4965-4968.

[4]    Wang, Wen-Guang; Wang, Hong-Yan; Si, Gang; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Fluorophenyl-substituted Fe-only hydrogenases active site ADT models: different electrocatalytic process for proton reduction in HOAc and HBF4/Et2O." Dalton Trans. 2009, 10.1039/B818012A (15), 2712-2720.

[5]    Wang, JingJing; Wang, XiaoJun; Geng, Yan; Tung, ChenHo; Wu, LiZhu. "Colorimetric and electrochemical Pb2+ detection by imine-bridged tetrathiafulvalene-pyridine derivatives." Science in China Series B: Chemistry 2009, 52 (6), 765-770.

[6]    Wang, Deng-Hui; Peng, Ming-Li; Han, Yong; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Facile Preparation of 3,4-Diarylpyrroles and Hydrogen by a Platinum(II) Terpyridyl Complex." Inorg. Chem. 2009, 48 (21), 9995-9997.

[7]    Luo, Lin; Liao, Gui-Hong; Wu, Xiao-Ling; Lei, Lei; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "γ-Cyclodextrin-Directed Enantioselective Photocyclodimerization of Methyl 3-Methoxyl-2-naphthoate." The Journal of Organic Chemistry 2009, 74 (9), 3506-3515.

[8]    Luo, Lin; Cheng, Su-Fang; Chen, Bin; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Stepwise Photochemical-Chiral Delivery in γ-Cyclodextrin-Directed Enantioselective Photocyclodimerization of Methyl 3-Methoxyl-2-Naphthoate in Aqueous Solution." Langmuir 2009, 26 (2), 782-785.

[9]    Lin, L. U. O.; Feng, Wang; Bin, Chen; Zhen-he, Tong; Li-zhu, W. U. "gamma-Cyclodextrin-Induced Photocyclodimerization of Alkyl 2-Naphthoate." Imag. Sci. Photochem 2009, 27 (6), 442-451.

[10]  Liao, Guihong; Luo, Lin; Wu, Xiaoling; Lei, Lei; Tung, Chenho; Wu, Lizhu. "Reactivity of Carboxyl-functionalized Cubane-like Photocyclodimer of 2-Substituted Naphthalene toward Aromatic Amines." Chin. J. Chem. 2009, 27 (4), 633-637.

[11]  Li, Xin-Wei; Zhang, Jin; Zheng, Li-Qiang; Chen, Bin; Wu, Li-Zhu; Lv, Feng-Feng; Dong, Bin; Tung, Chen-Ho. "Microemulsions of N-Alkylimidazolium Ionic Liquid and Their Performance as Microreactors for the Photocycloaddition of 9-Substituted Anthracenes." Langmuir 2009, 25 (10), 5484-5490.

[12]  Hong-xia, X. U.; Bin, Chen; Li-zhu, W. U.; Zhen-he, Tong. "Photocatalytic Aromatization of Hantzsh 1,4-Dihydropyridines in Platinum(Ⅱ) Complex-loaded Mesoporous Molecular Sieves." Imag. Sci. Photochem 2009, 27 (5), 321-324.

[13]  Geng, Yan; Wang, Xiao-Jun; Chen, Bin; Xue, Hai; Zhao, Yao-Peng; Lee, Shuittong; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Semiconducting Neutral Microstructures Fabricated by Coordinative Self-Assembly of Intramolecular Charge-Transfer Tetrathiafulvalene Derivatives." Chem. Eur. J. 2009, 15 (20), 5124-5129.

[14]  Geng, Fei; Liu, Jie; Zheng, Liqiang; Yu, Li; Li, Zhen; Li, Ganzuo; Tung, Chenho. "Micelle Formation of Long-Chain Imidazolium Ionic Liquids in Aqueous Solution Measured by Isothermal Titration Microcalorimetry." Journal of Chemical & Engineering Data 2009, 55 (1), 147-151.

[15]Feng, Ke; Peng, Ming-Li; Wang, Deng-Hui; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Silica- and polymer-supported platinum(II) polypyridyl complexes: synthesis and application in photosensitized oxidation of alkenes." Dalton Trans. 2009, 10.1039/B916488J (44), 9794-9799.

[16]Deng-hui, Wang; Ming-li, Peng; Zhen-he, Tong; Li-zhu, W. U. "Polystyrene-Supported Polypyridyl Platinum(Ⅱ) Acetylide Complex: Specific Response for Mg~(2+)." Imag. Sci. Photochem 2009, 27 (5), 361-366.

[17]  吴骊珠, 吴世康译[德] 布拉斯拉夫斯基(S. E. Braslavsky) 编, 英汉光化学名词汇编-Glossary of Terms Used in Photochemistry, 3rd edition / by S. E. Braslavsky, 第一版ed., 化学工业出版社, 北京, 2008.

[18]  Wang, Su-Min; Yu, Mao-Lin; Ding, Jie; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Photoinduced Triplet−Triplet Energy Transfer via the 2-Ureido-4[1H]-pyrimidinone Self-Complementary Quadruple Hydrogen-Bonded Module." J. Phys. Chem. A 2008, 112 (17), 3865-3869.

[19]  Si, Gang; Wang, Wen-Guang; Wang, Hong-Yan; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Facile Synthesis and Functionality-Dependent Electrochemistry of Fe-Only Hydrogenase Mimics." Inorg. Chem. 2008, 47 (18), 8101-8111.

[20]  Shan, Xu-Feng; Wang, Deng-Hui; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "C–H⋯Pt(II) interaction-controlled self-assembly and photophysics of chiral bis(pyrrol-2-ylmethyleneamino)cyclohexane platinum(II) complexes." Tetrahedron 2008, 64 (23), 5577-5582.

[21]  Lv, Feng-Feng; Li, Xin-Wei; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Photochemical reaction of cyclohexyl phenyl ketone within lyotropic liquid crystals." Tetrahedron 2008, 64 (8), 1918-1923.

[22]  Lv, Feng-Feng; Chen, Bin; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Enhanced Stereoselectivity in Photoelectrocyclization of Tropolone Ethers via Confinement in Chiral Inductor-Modified Lyotropic Liquid Crystals." Org. Lett. 2008, 10 (16), 3473-3476.

[23]  Liao, Gui-Hong; Luo, Lin; Xu, Hong-Xia; Wu, Xiao-Ling; Lei, Lei; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Formation of Cubane-like Photodimers from 2-Naphthalenecarbonitrile." The Journal of Organic Chemistry 2008, 73 (18), 7345-7348.

[24]  Lei, Lei; Luo, Lin; Wu, Xiao-Ling; Liao, Gui-Hong; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Cucurbit[8]uril-mediated photodimerization of alkyl 2-naphthoate in aqueous solution." Tetrahedron Lett. 2008, 49 (9), 1502-1505.

[25]  Guihong, Liao; Zhenzhe, Tong; Li-zhu, W. U. "Photodimerization of 2-Naphthalenecarbonitrile in gamma-Cyclodextrin Aqueous Solution." Imag. Sci. Photochem 2008, 26 (6), 433-437.

[26]  Gang, S. I.; Zhenhe, Tong; Lizhu, W. U. "Synthesis and Characterization of Fe-only Hydrogenase Model Complex Bearing Mercaptoacetate Group." Imag. Sci. Photochem 2008, 26 (5), 337-342.

[27]  Ding, Jie; Pan, Dun; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu. "Synthesis and Photophysical Studies of Calix[4]arene-based Binuclear Platinum(II) Complexes: Probing Metal−Metal and Ligand−Ligand Interactions." Inorg. Chem. 2008, 47 (12), 5099-5106.

[28]  Zhao, Yao-Peng; Wu, Li-Zhu; Si, Gang; Liu, Yan; Xue, Hai; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Synthesis, Spectroscopic, Electrochemical and Pb2+-Binding Studies of Tetrathiafulvalene Acetylene Derivatives." The Journal of Organic Chemistry 2007, 72 (10), 3632-3639.

[29]  Xiaoling, W. U.; Lizhu, W. U.; Lei, L. E. I.; Zhenhe, Tong; Liping, Zhang. "The Crystal Structure of L- (-)-alpha-Phenyl Ethylammonium Cubane-Like Dimer of Carboxylic 2-Naphthoate." Photographic Science and Photochemistry 2007, 25 (6), 409-414.

[30]  Wu, Xiao-Ling; Luo, Lin; Lei; Liao, Gui-Hong; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Highly Efficient Cucurbit[8]uril-Templated Intramolecular Photocycloaddition of 2-Naphthalene-Labeled Poly(ethylene glycol) in Aqueous Solution." The Journal of Organic Chemistry 2007, 73 (2), 491-494.

[31]Wu, Xiao-Ling; Lei, Lei; Wu, Li-Zhu; Liao, Gui-Hong; Luo, Lin; Shan, Xu-Feng; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Synthesis, structure, and chirality of hydroxyl- and carboxyl-functionalized cubane-like photodimers of 2-naphthalene." Tetrahedron 2007, 63 (15), 3133-3137.

[32]  Si, Gang; Wu, Li-Zhu; Wang, Wen-Guang; Ding, Jie; Shan, Xu-Feng; Zhao, Yao-Peng; Tung, Chen-Ho; Xu, Ming. "Synthesis, structure and electrochemical property of diphenylacetypene-substituted diiron azadithiolates as active site of Fe-only hydrogenases." Tetrahedron Lett. 2007, 48 (27), 4775-4779.

[33]  Shan, Xu-Feng; Wu, Li-Zhu; Liu, Xian-Yu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "C–H···NiII Interaction-Driven Homochiral M and P Helices of Neutral (R,R)- and (S,S)-Bis(pyrrol-2-ylmethyleneamino)cyclohexane NiII Complexes." Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 2007 (21), 3315-3319.

[34]  Lv, Feng-Feng; Yuan, Shi-Ling; Zheng, Li-Qiang; Li, Na; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho; Inoue, Tohru. "Abnormal behaviors of 3-nonylphenoxy-2-hydroxyl-propyl-trimethyl-ammonium bromide surfactant at the interface of air–alkaline aqueous solution." "Colloids Surf., A " 2007, 305 (1–3), 132-137.

[35]  Han, Xue; Wu, Li-Zhu; Si, Gang; Pan, Jie; Yang, Qing-Zheng; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Switching between Ligand-to-Ligand Charge-Transfer, Intraligand Charge-Transfer, and Metal-to-Ligand Charge-Transfer Excited States in Platinum(II) Terpyridyl Acetylide Complexes Induced by pH Change and Metal Ions." Chem. Eur. J. 2007, 13 (4), 1231-1239.

[36]  Feng, Ke; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Cucurbit[7]uril-included neutral intramolecular charge-transfer ferrocene derivatives." Dalton Trans. 2007, 10.1039/B709221K (36), 3991-3994.

[37]  Feng, Ke; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "IRA-200 resin-supported platinum(II) complex for photooxidation of olefins." Tetrahedron 2007, 63 (23), 4907-4911.

[38]  Chen-Ho, Wu Li-Zhu Shan Xu-Feng Zhang Li-Ping Tung. "C-H···Pd(II) interaction-driven homochiral M helix formation of neutral (R,R)-bis(pyrrol-2-ylmethyl- eneamino) cyclohexane palladium(II) complex." Chin. Sci. Bull. 2007, 52 (11), 1581-1584.

[39]  潘敦,佟振合,吴骊珠,张丽萍. "杯[4]芳烃连接的双核多吡啶铂(II)络合物的合成及光物理性质研究." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (1), 75-75.

[40]  韩雪,佟振合,吴骊珠,张丽萍. "新型多吡啶铂(Ⅱ)络合物的设计、合成及性能研究." 感光科学与光化学2006, 24 (1), 77-77.

[41]  韩雪,佟振合,吴骊珠,张丽萍. "D-π-A型四硫富瓦烯衍生物的合成及其性能研究." 感光科学与光化学2006,  (1), 76-76.

[42]  Zhou, L.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Photochemical rearomatization and dearomatization of tricarbonyl(eta(5)-cyclohexadienyl)manganese complexes." Organometallics 2006, 25 (7), 1707-1711.

[43]  Zhao, Y. P.; Zhao, C. C.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H.; Pan, Y. J. "First fluorescent sensor for fluoride based on 2-ureido-4 1H -pyrimidinone quadruple hydrogen-bonded AADD supramolecular assembly." J. Org. Chem. 2006, 71 (5), 2143-2146.

[44]  Yuzhe, Chen; Lizhu, W. U.; Liping, Zhang; Zhenhe, Tong. "Synthesis of 2, 3-Dihydrofuran Derivatives by Et3N· Mo(CO)5 Catalyst." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (5), 321-324.

[45]  Xu, Xiao-He; Fu, Xiao-Gang; Wu, Li-Zhu; Chen, Bin; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Ji, Hai-Feng; Schanze, Kirk S.; Zhang, Rui-Qin. "Intramolecular triplet energy transfer in donor-acceptor molecules linked by a crown ether bridge." Chemistry-a European Journal 2006, 12 (20), 5238-5245.

[46]  Wang, Sumin; Wu, Lizhu; Zhang, Liping; Tung, Chenho. "Supramolecular assemblies based on 2-ureido-4[1H]-pyrimidinone building block." Chin. Sci. Bull. 2006, 51 (2), 129-138.

[47]  Pan, Dun; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho; Zhang, Li-Ping. "Synthesis of 1,3-terpyridyl-substituted calix 4 arene ligand and ion recognition." Acta Chim. Sinica 2006, 64 (14), 1479-1482.

[48]  Lv, F. F.; Li, N.; Zheng, L. Q.; Tung, C. H. "Studies on the stability of the chloramphenicol in the microemulsion free of alcohols." Eur. J. Pharm. Biopharm. 2006, 62 (3), 288-294.

[49]  Lu, F. F.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H.; Zheng, L. Q. "Recent advances of photochemical reactions within the confined media." Chin. J. Org. Chem. 2006, 26 (5), 599-609.

[50]  Li, Zhou; Lizhu, W. U.; Liping, Zhang; Zhenhe, Tong. "Photochemical Reaction of(Benzene) Manganese(Ⅰ) Tricarbonyl Complex." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (6), 401-403.

[51]  Lei, L. E. I.; Lizhu, W. U.; Zhenhe, Tong; Liping, Zhang. "Resolution of Cubane-like Photodimer of Carboxylic 2-Naphthoate by L- (-)-alpha-Phenyl Ethylamine." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (6), 404-407.

[52]  Lei, Lei; Wu, Li-Zhu; Wu, Xiao-Ling; Liao, Gui-Hong; Luo, Lin; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho; Ding, Kui-Ling. "Stereochemistry of a cubane-like photodimer of methyl 2-naphthoate." Tetrahedron Lett. 2006, 47 (27), 4725-4727.

[53]  Hou, J. L.; Yi, H. P.; Shao, X. B.; Li, C.; Wu, Z. Q.; Jiang, X. K.; Wu, L. Z.; Tung, C. H.; Li, Z. T. "Helicity induction in hydrogen-bonding-driven zinc porphyrin foldamers by chiral C-60-incorporating histidines." Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45 (5), 796-800.

[54]  Han, X.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Synthesis and ion-blinding studies of platinum(II) phenanthroline complexes containing crown ether moiety." Chin. Sci. Bull. 2006, 51 (8), 1005-1009.

[55]  Han, Xue; Wu, Lizhu; Wu, Zixin; Zhang, Liping; Dong, Zhenhe. "The Synthesis and Photophysical Properties of 4- (4-Tolyl-6-Phenyl-2, 2'-Bipyridyl)Platinum(Ⅱ)Aryl-Substituted Acetylide Complexes." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (3), 161-166.

[56]  Hal, X. U. E.; Lizhu, W. U.; Liping, Zhang; Zhenhe, Tong. "Oxidation-Controlled Fluorescent Switch Based on Conjugated Tetrathiafulvalene-Anthracene System." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (4), 241-244.

[57]  Feng, Ke; Zhang, Ren-Yuan; Wu, Li-Zhu; Tu, Bo; Peng, Ming-Li; Zhang, Li-Ping; Zhao, Dongyuan; Tung, Chen-Ho. "Photooxidation of olefins under oxygen in platinum(II) complex-loaded mesoporous molecular sieves." J. Am. Chem. Soc. 2006, 128 (45), 14685-14690.

[58]  Du, P. A. N.; Lizhu, W. U.; Xiaoling, W. U.; Liping, Zhang; Chenho, Tung. "Synthesis and Photophysical Studies of Platinum(Ⅱ) Polypyridine Complexes by Ancillary Urea Acetylide Ligand." Photographic Science and Photochemistry 2006, 24 (2), 81-86.

[59]  Chen, Yu-Zhe; Wu, Li-Zhu; Peng, Ming-Li; Zhang, Dong; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Synthesis of alpha,beta-unsaturated gamma-lactones via photooxygenation of 2,3-dihydrofurans followed by ferrous ion-catalyzed gem-dehydration." Tetrahedron 2006, 62 (46), 10688-10693.

[60]  Chen, Bin; Peng, Ming-Li; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Switch between charge transfer and local excited states in 4-aminophenyl-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridine induced by pH change and transition metal ions." Photochem. Photobiol. Sci. 2006, 5 (10), 943-947.

[61]  Atwood)著, 赵耀鹏,孙震译[英]J. W. 斯蒂德(J. W. Steed),J. L. 阿特伍德(J. L., 超分子化学-Supramolecular Chemistry 第一版ed., 2006.

[62]  佟振合、吴骊珠, in 现代有机合成化学进展, 第一版ed. (Ed.: 吴毓林,麻生明,戴立信), 化学工业出版社, 北京, 2005, pp. 352-386.

[63]  佟振合*, 王素敏吴骊珠* 张丽萍. "以2-脲基-4[1H]-嘧啶酮为基础的超分子组装." Chin. Sci. Bull. 2005, 50 (23), 2565-2574.

[64]  Xue, H.; Tang, X. J.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Highly selective colorimetric and electrochemical Pb2+ detection based on TTF-pi-pyridine derivatives." J. Org. Chem. 2005, 70 (24), 9727-9734.

[65]  Lv, Feng-Feng; Zheng, Li-Qiang; Tung, Chen-Ho. "Phase behavior of the microemulsions and the stability of the chloramphenicol in the microemulsion-based ocular drug delivery system." Int. J. Pharm. 2005, 301 (1–2), 237-246.

[66]  Lu, F. F.; Zheng, L. Q.; Gao, Y. A.; Li, G. Z.; Tong, Z. H. "Effect of sodium halide on dynamic surface tension of a cationic surfactant." Chin. J. Chem. 2005, 23 (8), 957-962.

[67]  Liu, Kai; Jia, Zongchao; Chen, Guangju; Tung, Chenho; Liu, Ruozhuang. "Systematic Size Study of an Insect Antifreeze Protein and Its Interaction with Ice." Biophys. J. 2005, 88 (2), 953-958.

[68]  Chen, Y. Z.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Confined space-controlled hydroperoxidation of trisubstituted alkenes adsorbed on pentasil zeolites." J. Org. Chem. 2005, 70 (12), 4676-4681.

[69]  Chen, H.; Zeng, G. H.; Wang, Z. Q.; Zhang, X.; Peng, M. L.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "To combine precursor assembly and layer-by-layer deposition for incorporation of single-charged species: Nanocontainers with charge-selectivity and nanoreactors." Chem. Mater. 2005, 17 (26), 6679-6685.

[70]  佟庆笑, 吴骊珠*, 杨清正, 张丽萍, 佟振合*. "过渡金属离子调节的氮杂15-冠-5苯乙炔三联吡啶Pt(II)络合物的最低激发态." Chin. Sci. Bull. 2004, 49 (3), 293-295.

[71]  彭明丽,吴骊珠*,王登慧,张丽萍,佟振合*. "硅胶负载三联吡啶铂络合物为敏化剂光敏氧化环戊二烯." Chin. Sci. Bull. 2004, 49 (13), 1332-1333.

[72]  Zhao, C. C.; Tong, Q. X.; Li, Z. T.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Inner-assembly singlet energy transfer in naphthalene-anthracene system linked by 2-ureido-4{1H}-pyrimidinone binding module." Tetrahedron Lett. 2004, 45 (36), 6807-6811.

[73]  Zhao, C. C.; Li, Z. T.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "The first intramolecular charge transfer transition based on 2-ureido-4 1H -pyrimidinone binding module." Chin. J. Chem. 2004, 22 (12), 1391-1394.

[74]  Zhang, D.; Wu, L. Z.; Zhou, L.; Han, X.; Yang, Q. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Photocatalytic hydrogen production from hantzsch 1,4-dihydropyridines by platinum(II) terpyridyl complexes in homogeneous solution." J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (11), 3440-3441.

[75]  Yang, Y.; Zhang, D.; Wu, L. Z.; Chen, B.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Photosensitized oxidative deprotection of oximes to their corresponding carbonyl compounds by platinum(II) terpyridyl acetylide complex." J. Org. Chem. 2004, 69 (14), 4788-4791.

[76]  Yang, Q. Z.; Wu, L. Z.; Zhang, H.; Chen, B.; Wu, Z. X.; Zhang, U. P.; Tung, C. H. "A luminescent chemosensor with specific response for Mg2+." Inorg. Chem. 2004, 43 (17), 5195-5197.

[77]  Yang, Q. Z.; Wu, L. Z.; Wu, Z. X.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "A novel proton sensor with luminescence and color signaling based on platinum(II) terpyridyl acetylide complex." Chin. J. Chem. 2004, 22 (1), 1-3.

[78]  Yang, Q. Z.; Tong, Q. X.; Wu, L. Z.; Wu, Z. X.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Switch of the lowest excited-states of terpyridylplatinum(II) acetylide complexes bearing amino or azacrown moieties by proton and cations." Eur. J. Inorg. Chem. 2004, 10.1002/ejic.200300878 (9), 1948-1954.

[79]  Wang, Y. W.; Yang, Q. Z.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Synthesis and luminescent properties of an acetylide-bridged dinuclear platinum(II) terpyridyl complex." Chin. J. Chem. 2004, 22 (1), 114-116.

[80]  Tong, Q. X.; Li, X. H.; Wu, L. Z.; Yang, Q. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Naflon-induced metal-metal interactions in a platinum(II) terpyridyl acetylide complex: a luminescent sensor for detection of volatile organic compounds." Chin. J. Chem. 2004, 22 (10), 1204-1207.

[81]  Tong, Qingxiao; Wu, Lizhu; Yang, Qingzheng; Zhang, Liping; Tung, Chenho. "Tuning the lowest excited-states of platinum (II) terpyridyl acetylide complex bearing azacrown moiety: Stimulated by transition metal ions." Chin. Sci. Bull. 2004, 49 (4), 416-418.

[82]  Peng, Mingli; Wu, Lizhu; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe. "Synthesis of Polystyrene-Supported Polypyridyl Platinum Acetylide Complex." Photographic Science and Photochemistry 2004, 22 (5), 321-326.

[83]  Peng, Mingli; Wu, Lizhu; Wang, Denghui; Zhang, Liping; Tong, Zhenhe. "A robust photocatalyst for 1O2-mediated oxidation of cyclopentadiene based on silica-supported platinum (II) terpyridyl complex." Chin. Sci. Bull. 2004, 49 (13), 1428-1430.

[84]  Ma, Lei; Chen, Bin; Wu, Lizhu; Peng, Mingli; Zhang, Liping; Tung, Chenho. "Asymmetric Photochemical Reactions Conducted within Microreactors." Progrss in chemistry 2004, 16 (3), 386-392.

[85]  Fu, X. G.; Chen, B.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Intramolecular triplet energy transfer in benzophenone-norbornadiene dyads linked by flexible spacers." Res. Chem. Intermed. 2004, 30 (4-5), 355-368.

[86]  张栋; 佟振合; 安静仪; 吴骊珠; 张丽萍. "几个有合成价值的光化学反应." 感光科学与光化学2003, 21 (5), 396-396.

[87]  杨清正; 佟振合; 吴骊珠; 张丽萍. "新型多吡啶铂(II)炔基络合物的光物理性能及在超分子化学中的应用." 感光科学与光化学2003, 21 (5), 395-395.

[88]  Zhang, L. P.; Chen, B.; Wu, L. Z.; Tung, C. H.; Cao, H.; Tanimoto, Y. "Remote activation of the quadricyclane group in a quadricyclane-steroid-{dibenzoylmethanatoboron difluoride} system by intramolecular electron transfer." J. Phys. Chem. A 2003, 107 (18), 3438-3442.

[89]  Zhang, L. P.; Chen, B.; Wu, L. Z.; Tung, C. H.; Cao, H.; Tanimoto, Y. "Photoinduced intramolecular electron transfer and triplet energy transfer in a steroid-linked norbornadiene - Carbazole dyad." Chem. Eur. J. 2003, 9 (12), 2763-2769.

[90]  Zhang, Dong; Wu, Li-Zhu; Yang, Qing-Zheng; Li, Xiao-Hong; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Versatile Photosensitization System for 1O2-Mediated Oxidation of Alkenes Based on Nafion-Supported Platinum(II) Terpyridyl Acetylide Complex." Org. Lett. 2003, 5 (18), 3221-3224.

[91]  Zhang, Dong; Wu, Lizhu; Zhang, Liping; Tung, Chenho. "Photosensitized oxidation of 7-dehydrocholesterol by nafion-loaded platinum (II) terpyridyl acetylide complex." Photographic Science and Photochemistry 2003, 21 (6), 405-411.

[92]  Xu, X. H.; Chen, B.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Intramolecular triplet energy transfer in benzophenone-{crown ether}-naphthalene system." Arkivoc 2003, ii (Issue in Honor of Prof. Zhi-Tang Huang), 182-190.

[93]  Xiao-Gang Fu; Li-Ping Zhang; Li-Zhu Wu; Tung, Chen-Ho. "Microreactor-Controlled Product Selectivity in Photosensitized Oxidation

of Alkenes. Electron Transfer Versus Energy Transfer Pathways." Journal of Photoscience 2003, 10 (1), 175-180.

[94]  Wu, Z. X.; Wu, L. Z.; Yang, Q. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Tuning the excited-state properties of cyclometalated platinum(II) complexes of 6-phenyl-2,2 '-bipyridine by ancillary acetylide ligand." Chin. J. Chem. 2003, 21 (2), 196-199.

[95]  Wu, Da-Yong; Chen, Bin; Fu, Xiao-Gang; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Nanosized Particles of Organically Modified Silica as Microreactors to Enhance the Regioselectivity in the Photocycloaddition of 9-Substituted Anthracenes." Org. Lett. 2003, 5 (7), 1075-1077.

[96]  Tung, C. H.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Chen, B. "Supramolecular systems as microreactors: Control of product selectivity in organic phototransformation." Acc. Chem. Res. 2003, 36 (1), 39-47.

[97]  Sun, W. F.; Wu, Z. X.; Yang, Q. Z.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Reverse saturable absorption of platinum ter/bipyridyl polyphenylacetylide complexes." Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (6), 850-852.

[98]Ma, L.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H. "Enantioselectivity of photochemical reactions within polymer microcapsules." Chin. J. Chem. 2003, 21 (1), 96-97.

[99]  Fu, X. G.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tong, Z. H. "Photosensitized oxidation of Alkenes with nafion-loaded Ru (bpy)(3) (2+) as photosensitizer." Acta Chim. Sinica 2003, 61 (7), 1036-1039.

[100] 佟振合,吴骊珠,张丽萍,陈彬, in 21世纪有机化学发展战略, 第一版ed. (Ed.: 杜灿屏,刘鲁生,张恒), 化学工业出版社, 北京, 2002, pp. 217-220.

[101] Yang, Qing-Zheng; Wu, Li-Zhu; Wu, Zi-Xin; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Long-Lived Emission from Platinum(II) Terpyridyl Acetylide Complexes." Inorg. Chem. 2002, 41 (22), 5653-5655.

[102] Xu, Ming; Song, Kai; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Selective Transport of Alkali-Metal Cations through Liquid Membranes by Non-Cyclic Carriers." Chin. J. Chem. 2002, 20 (1), 90-95.

[103] Xu, Ming; Fu, Xiao-Gang; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Photocontrollable ion transport across a liquid membrane by anthracene end-labeled oligo-oxyethylenes." Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4 (16), 4030-4035.

[104] Wu, D. Y.; Zhang, L. P.; Wu, L. Z.; Wang, B. J.; Tung, C. H. "Water-in-oil microemulsions as microreactors to control the regioselectivity in the photocycloaddition of 9-substituted anthracenes." Tetrahedron Lett. 2002, 43 (7), 1281-1283.

[105] Wu, Dayong; Zhang, Liping; Ma, Lichuan; Wang, Bojie; Tong, Zhenhe; Wang, Lixiang. "Study on photophysical properties of poly(phenylenevinylene) derivative/TiO2 composites." Photographic Science and Photochemistry 2002, 20 (5), 383-390.

[106] Wang, Yong-Hui; Zhang, Hai-Ming; Liu, Lei; Liang, Zhao-Xun; Guo, Qing-Xiang; Tung, Chen-Ho; Inoue, Yoshihisa; Liu, You-Cheng. "Photoinduced Electron Transfer in a Supramolecular Species Building of Mono-6-p-nitrobenzoyl-β-cyclodextrin with Naphthalene Derivatives." The Journal of Organic Chemistry 2002, 67 (8), 2429-2434.

[107] Tang, Xin-Jing; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Two-photon-pumped frequency-upconverted lasing and optical power limiting properties of vinylbenzothiazole-containing compounds in solution." Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4 (23), 5744-5747.

[108] Tang, Xin-Jing; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Two-photon-pumped frequency-upconverted yellow lasing in a novel dye solution." Chem. Phys. Lett. 2002, 356 (5–6), 573-576.

[109] Song, Kai; Peng, Ming-Li; Xu, Ming; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "A comparative study on photosensitized oxidation of trans-2-vinylthiophenes with trans-3-vinylthiophenes." Tetrahedron Lett. 2002, 43 (37), 6633-6636.

[110] Li, Xiao-Hong; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Controlled Photocyclization, Photodimerization, and Photoisomerization of Stilbazole Salts within Nafion Membranes." Org. Lett. 2002, 4 (7), 1175-1177.

[111] Li, Li-Qian; Zhang, Li-Ping; U, Li-Zhu; Wang, Bo-Jie; Tung, Chen-Ho; Che, Chi-Ming. "Metal Ion Enhanced Phosphorescence of 2,3-Naphtho-10-aza-15-crown-5: A Possible Molecular Photonic Operator." Chin. J. Chem. 2002, 20 (2), 135-141.

[112] Li, L. Q.; Zhang, L. P.; Wu, L. Z.; Wang, B. J.; Tung, C. H.; Che, C. M. "Interlayer energy transfer from naphthalene to anthracene chromophores organized in Langmuir-Blodgett films." Chin. Chem. Lett. 2002, 13 (1), 49-52.

[113] Li, Jiu-Yan; Peng, Ming-Li; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Wang, Bo-Jie; Tung, Chen-Ho. "Long-lived photoinduced charge separation in carbazole–pyrene–viologen system incorporated in Langmuir–Blodgett films of substituted diazacrown ethers." "J. Photochem. Photobiol., A " 2002, 150 (1–3), 101-108.

[114] Li, J. Y.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Wang, B. J.; Tung, C. H. "Aggregating Properties of Compounds Cz-C-n in DMSO-H2O Binary Solvent." Chin. Chem. Lett. 2002, 13 (2), 171-174.

[115] Li, J. Y.; Chen, B.; Zhang, L. P.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Photoelectric properties of Cz-Py-MV2+ monolayer films." Res. Chem. Intermed. 2002, 28 (6), 517-526.

[116] 佟振合, in 光化学基本原理与光子学材料科学, 第一版ed. (Ed.: 等, 樊.), 科学出版社, 北京, 2001, pp. 1-9.

[117] Xu, Ming; Wu, Li-Zhu; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "Enhancement of photoinduced intramolecular cross-cycloaddition of α-(9-anthryl)-ω-(1-naphthoyl) end-labeled poly(ethylene glycol) via lipophobic interactions and complexation with metal cations." Tetrahedron Lett. 2001, 42 (52), 9249-9252.

[118] Tung, C. H.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P. "Photophysical and photochemical processes in supramolecular systems." Chin. J. Org. Chem. 2001, 21 (11), 784-797.

[119] Li, X. H.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Tung, C. H.; Che, C. M. "Luminescence and photocatalytic properties of a platinum(II)-quaterpyridine complex incorporated in Nafion membrane." Chem. Commun. 2001, 10.1039/b105601h (21), 2280-2281.

[120] Li, Jiu-Yan; Zhang, Li-Ping; Wu, Li-Zhu; Wang, Bo-Jie; Tung, Chen-Ho. "Synthesis of Diazacrown Ethers with Chromophores and Their Photoinduced Charge-Separation with Methyl Viologen." Chin. J. Chem. 2001, 19 (10), 960-965.

[121] Chen-Ho Tung, Kai Song, Li-Zhu Wu, Hong-Ru Li, Li-Ping Zhang, in Understanding and Manupulating Excited-State Processes (Ed.: Schanze, V. R. K. S.), Marcel Dekker, New York, 2001, pp. 317-376.

[122] 仪修禹; 吴骊珠; 佟振合. "Enhencement of Photoinduced Charge Sepatration in Cyclometallted Platinum(II) Complex-Viologen System via Nafion Membrane-Solution Interface." Photographic Science and Photochemistry 2000, 18 (2), 97-103.

[123] Yi, X. Y.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Enhancement of quantum yield and lifetime of photoinduced charge-separation for cyclometallated platinum(II) complex/ferricyanide system via nafion membrane-solution interface." Res. Chem. Intermed. 2000, 26 (7-8), 805-816.

[124] Yi, X. Y.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Long-lived photoinduced charge separation in Ru(Bpy)(3)(2+)/viologen system at nafion membrane-solution interface." J. Phys. Chem. B 2000, 104 (40), 9468-9474.

[125] Tung, C. H.; Wu, L. Z.; Zhang, L. P.; Li, H. R.; Yi, X. Y.; Ming, K. S.; Yuan, Z. Y.; Guan, J. Q.; Wang, H. W.; Ying, Y. M.; Xu, X. H. "Microreactor-controlled selectivity in organic photochemical reactions." Pure Appl. Chem. 2000, 72 (12), 2289-2298.

[126] Tung, C. H.; Song, K.; Wu, L. Z.; Li, H. R.; Zhang, L. P. "微反应器控制的化学反应的选择性." 感光科学与光化学2000, 18 (4), 348-356.

[127] Song, Kai; Wu, Li-Zhu; Yang, Chun-He; Tung, Chen-Ho. "Photocyclization and photooxidation of 3-styrylthiophene." Tetrahedron Lett. 2000, 41 (12), 1951-1954.

[128] Li, Hong-Ru; Wu, Li-Zhu; Tung, Chen-Ho. "Reactions of Singlet Oxygen with Olefins and Sterically Hindered Amine in Mixed Surfactant Vesicles." J. Am. Chem. Soc. 2000, 122 (11), 2446-2451.

[129] Li, H. R.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Controllable selectivity of photosensitized oxidation of olefins included in vesicles." Tetrahedron 2000, 56 (38), 7437-7442.

[130] Li, H. R.; Wu, L. Z.; Tung, C. H. "Vesicle controlled selectivity in photosensitized oxidation of olefins." Chem. Commun. 2000, 10.1039/b002597f (12), 1085-1086.

[131] Li, H. R.; Gao, F.; Tung, C. H.; Wu, L. Z. "A fluorescence probe study of the mixed surfactant vesicles." Chin. J. Chem. 2000, 18 (4), 506-509.

[132] Li, H. R.; Gao, F.; Tung, C. H.; Wu, L. Z. "Energy transfer of ionic dyes in mixed surfactant vesicle." Res. Chem. Intermed. 2000, 26 (6), 575-585.

[133] 苑振宇; 吴骊珠; 佟振合. "Synthesis of Large-Ring Compounds via Intramolecular Photocycloaddition of Bichromophoric Compounds within Reaction Cavities in Low-Density Polyethylene Films." Photographic Science and Photochemistry 1999, 17 (3), 193-198.

[134] Wu, L. Z.; Tang, X. J.; Jiang, M. H.; Tung, C. H. "Two-photon induced fluorescence of novel dyes." Chem. Phys. Lett. 1999, 315 (5-6), 379-382.

[135] Wu, L. Z.; Tang, X. J.; Jiang, M. H.; Tung, C. H. "Synthesis and study of two-photon induced fluorescence of novel dyes." Chin. Chem. Lett. 1999, 10 (12), 1019-1022.

[136] Tung Chen-Ho, Wu Li-Zhu, Yuan Zhen-Yu, Guan Jing-Qu, Wang Hong-Wei and Zhang Li-Ping. "Remarkable Product Selectivty In Photocycloaddition of Diaryl Compounds and In Photosensitized Oxidation of Alkenes within SuPRAMOLECULAR Systems." Journal of Photoscience 1999, 6 (3), 85-90.

[137] Tung, C. H.; Yuan, Z. Y.; Wu, L. Z.; Weiss, R. G. "Enhancement of intramolecular photocycloaddition of bichromophoric compounds via inclusion in low-density polyethylene films." J. Org. Chem. 1999, 64 (14), 5156-5161.

[138] Tung, C. H.; Xu, X. H. "Selectivity in the photo-Fries reaction of phenyl phenylacetates included in a nafion membrane." Tetrahedron Lett. 1999, 40 (1), 127-130.

[139] Tung, C. H.; Wu, L. Z.; Yuan, Z. Y.; Guan, J. Q.; Ying, Y. M.; Wang, H. W.; Xu, X. H. "Remarkable product selectivity in photochemical reactions within supramolecular systems." Materials Science & Engineering C-Biomimetic and Supramolecular Systems 1999, 10 (1-2), 75-81.

[140] Guan, J. Q.; Tung, C. H. "Aggregation of novel betaine surfactants N-(3-alkoxy-2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylglycines in aqueous solution: Micellization and microenvironment characteristics." Langmuir 1999, 15 (4), 1011-1016.

[141] 佟振合; 许晓赫. "Intramolecular Long-Distance Energy Transfer Through Crown-Ether Spacer." 感光科学与光化学1998, 16 (4), 295-299.

[142] 佟振合; 苏宁; 吴骊珠; 苑振宇. "Enhancement of Photoinduced Intramolecular Cross-Dimerization Between Naphthalene and Anthracene Moieties via Inclusion Within Zeolite." Photographic Science and Photochemistry 1998, 16 (2), 111-116.

[143] Tung, C-H*; Ying, Y-M. "Effects of zeolites and external magnetic field on photochemistry of arylmethyl esters and arylmethyl sulfones." Res. Chem. Intermed. 1998, 24 (1), 15-23.

[144] Tung, Chen-Ho*; Wu, Li-Zhu; Yuan, Zhen-Yu; Su, Ning. "Zeolites as Templates for preparation of large-ring compounds: Intramolecular photocycloaddition of diaryl compounds." J. Am. Chem. Soc. 1998, 120 (45), 11594-11602.

[145] Tung, Chen-Ho*; Wang, Hongwei; Ying, Yun-Ming. "Photosensitized oxidation of alkenes adsorbed on pentasil zeolites." J. Am. Chem. Soc. 1998, 120 (21), 5179-5186.

[146] Tung, Chen-Ho*; Guan, Jing-Qu. "Remarkable product selectivity in photosensitized oxidation of alkenes within nafion membranes." J. Am. Chem. Soc. 1998, 120 (46), 11874-11879.

[147] Tung, Chen-Ho*; Guan, Jing-Qu. "Regioselectivity in the photocycloaddition of 9-substituted anthracenes incorporated within Nafion membranes." The Journal of Organic Chemistry 1998, 63 (17), 5857-5862.

[148] Tung, C. H.; Ying, Y. M.; Yuan, Z. Y. "Photosensitized cycloreversion of the dimer of methyl 2-naphthoate via reversible electron transfer and exciplex." Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry 1998, 119 (2), 93-99.

[149] Guan, Jing-Qu*; Tung, Chen-Ho; Li, Gan-Zuo. "Modification of Alkylbetaine by Incorporation of Hydroxypropyl Group: Preparation, Surface Activity, and Biodegradability of N-Alkoxy-Hydroxypropyl-N, N-Dimethyl-Glycine Betaine Surfactants." J. Dispersion Sci. Technol. 1998, 19 (1), 63-76.

[150] Guan, Jing-Qu; Tung, Chen-Ho. "Dynamics of Fluorescence Quenching of Pyrene in Novel Micelles of the Zwitterionic Betaine SurfactantN-(3-Dodecyloxy-2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylglycine." J. Colloid Interface Sci. 1998, 208 (1), 90-95.

[151] Guan, Jing-Qu; Dai, Zhi-Fei; Tung, Chen-Ho*; Peng, Bi-Xian. "Photophysical behaviors of novel indodicarbocyanines and indotricarbocyanine in Nafion-Na< sup>+</sup> membrane." "J. Photochem. Photobiol., A " 1998, 114 (1), 45-49.

[152] Guan, J. Q.; Tung, C. H. "Microviscosity in modified Nafion membranes measured by fluorescence probes." Chin. J. Chem. 1998, 16 (4), 322-329.

[153] 佟振合*; 应允明; 袁隆华. "Photochemistry of arylmethyl esters adsorbed on ZSM-5 zeolite-size/shape selectivity." Photographic Science and Photochemistry 1997, 2.

[154] Zhenhe, TONG*; Hongwei, WANG. "Selective photooxidation of trans,trans-1, 4-diphenyl-1, 3-dibutadiene in zeolite ZSM-5." Photographic Science and Photochemistry 1997, 15 (4), 289-292.

[155] TUNG, Chen-ho*; ZHANG, Li-ping; YUAN, Zhen-yu; LI, Y; CAO, Hong. "Isomerization of quadricyclane to norobrnadiene group in a quadricyclane-steroid-dibenzoylmethanatoboron difluoride system photosensitized by long-distance intramolecular electron transfer." Photographic Science and Photochemistry 1997, 15 (1), 1-6.

[156] Tung, Chen-Ho*; Zhang, Li-Ping; Li, Yi; Cao, Hong; Tanimoto, Yoshifumi. "Intramolecular long-distance electron transfer and triplet energy transfer. Photophysical and photochemical studies on a norbornadiene-steroid-benzidine system." J. Am. Chem. Soc. 1997, 119 (23), 5348-5354.

[157] Tung, Chen-Ho*; Ying, Yun-Ming. "Photochemistry of phenyl phenylacetates adsorbed on pentasil andfaujasite zeolites." J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1997, 7, 1319-1322.

[158] Tung, Chen-Ho*; Ji, Hai-Feng. "A novel host moleculep-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl] calix [8] arene. Synthesis andcomplexation properties in non-aqueous polar solution." J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1997, 2, 185-188.

[159] Tung, Chen‐Ho*; Ying, Yun‐Ming. "Semiconductor photoinduced cycloreversion of the dimer of methyl 2‐naphthoate." Chin. J. Chem. 1997, 15 (3), 260-264.

[160] Guan, Jing Qu; Li, XY; Tung, CH*. "Novel zwitterionic surfactants: synthesis and surface active properties of N-(3-alkoxy-2-hydroxypropyl)-N, N-dimethyl glycine betaines." Chin. Chem. Lett. 1997, 8 (6), 499-502.

[161] Cao, Hong; Miyata, Katsuji; Tamura, Tomoyuki; Fujiwara, Yoshihisa; Katsuki, Akio; Tung, Chen-Ho; Tanimoto, Yoshifumi*. "Effects of high magnetic field on the intramolecular exciplex fluorescence of chain-linked phenanthrene and dimethylaniline." J. Phys. Chem. A 1997, 101 (4), 407-411.

[162] 张丽萍; 李嫕; 佟振合*. "降冰片二烯-甾酮-二苯酮两元化合物的合成及其光化学的研究." 有机化学1996, 16 (1), 42-47.

[163] Zhenhe, TONG*; Lizhu, WU. "Y-type zeolites as micro-reactors for photochemical preparation of large-ring compounds." Photographic Science and Photochemistry 1996, 14 (1), 4-9.

[164] Wang, YZ; Ji, HF; Tung, CH*; Yue, GC. "Interaction of polyelectrolyte with fluorocarbon surfactant in aqueous solution." Chin. Chem. Lett. 1996, 7 (10), 951-953.

[165] Tung, Chen-Ho*; Zhang, Li-Ping; Li, Yi; Cao, Hong; Tanimoto, Yoshifumi. "Benzophenone-Initiated Photoisomerization of the Norbornadiene Group in a Benzophenone-Steroid-Norbornadiene System via Long-Distance Intramolecular Triplet Energy Transfer." J. Phys. Chem. 1996, 100 (11), 4480-4484.

[166] Tung, Chen-Ho*; Wu, Li-Zhu. "Enhancement of intramolecular excimer formation, photodimerization and energy transfer of naphthalene end-labelled poly (ethylene glycol) oligomers via complexation of alkali-metal and lanthanide cations." J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1996, 92 (8), 1381-1385.

[167] Tung, Chen-Ho*; Guan, Jing-Qu. "Modification of photochemical reactivity by Nafion. Photocyclization and photochemical cis-trans isomerization of azobenzene." The Journal of Organic Chemistry 1996, 61 (26), 9417-9421.

[168] Tung, CH*; Ying, YM. "Photosensitized cycloreversion of cage compound via triplet energy transfer." Chin. Chem. Lett. 1996, 7 (9), 794-796.

[169] JI, Hai-feng; TONG, Zhen-he*. "Flurescence and Photodimerization of a Calix[4]arene-Based 2-Naphthoate." Photographic Science and Photochemistry 1996, 14 (4), 289-292.

[170] Guan, JQ; Tung, CH*. "Photophysical behaviors of azobenzene in solvent-swollen nafion membranes." Chin. Chem. Lett. 1996, 7 (10), 944-947.

[171] Chen‐Ho, Tung*; Li‐Ping, Zhang; Yi, Li. "Photoisomerization of norbornadiene group in a rigid bichromophoric compound initiated by remote keto chromophore: long‐distance through‐bond triplet energy transfer." Chin. J. Chem. 1996, 14 (4), 377-380.

[172] Chen‐Ho, Tung*; Jing‐Qu, Guan. "Photochemical reaction of azobenzene in solvent‐swollen Nafion membranes." Chin. J. Chem. 1996, 14 (6), 541-548.

[173] Cao, Hong; Fujiwara, Yoshihisa; Haino, Takeharu; Fukazawa, Yoshimasa; Tung, Chen-Ho; Tanimoto, Yoshifumi*. "Magnetic Field Effects on Intramolecular Exciplex Fluorescence of Chain-Linked Phenanthrene and N, N-Dimethylaniline: Influence of Chain Length, Solvent, and Temperature." Bull. Chem. Soc. Jpn. 1996, 69 (10), 2801-2813.

[174] 郑立强*; 李干佐; 李方; 刘少杰; 佟振合. "含有双发色团的化合物分子内能量传递的研究." 化学学报1995, 53 (12), 1145-1149.

[175] 杨博; 李干佐*; 佟振合. "芳砜在微环境中的光化学反应." 化学学报1995, 53 (10), 937-941.

[176] YI, LI; ZHEN-HE, TONG*; GUO-QIANG, WANG; ZHI-TANG, HUANG. "Calixe[4] Arene as a template for controlling regiochemistry of photodimerization of 9-substituted anthracene." Photographic Science and Photochemistry 1995, 13 (2), 151-153.

[177] Tung, Chen-Ho*; Wu, Li-Zhu. "A novel type of molecular assembly: aggregates formed by molecules with polar chains in nonpolar solvents." Chem. Phys. Lett. 1995, 244 (1), 157-163.

[178] Tung, C-H*; Wang, X-H; Ying, Y-M; Yang, Z-Q. "Effects of silica surface and external magnetic field on photochemical reaction of phenyl esters." Res. Chem. Intermed. 1995, 21 (6), 613-620.

[179] Tung, Chen-Ho*; Ji, Hai-Feng. "Hydrophobic effects on photochemical and photophysical processes: evidence for aggregation of perfluorocarbon in aqueous–organic solvents." J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1995, 91 (17), 2761-2765.

[180] Tung, Chen-Ho*; Ji, Hai-Feng. "Aggregation Behavior of Mixed Fluorocarbon and Hydrocarbon Molecules in Aqueous Organic Solvents. Nonideality and Ideality of Mixing." J. Phys. Chem. 1995, 99 (20), 8311-8316.

[181] Tung, Chen Ho*; Ying, Yun Ming; Yang, ZQ; Wang, Xiao Hong. "Photochemistry of substituted phenyl phenylacetates within cyclodextrin cavities." Chin. Chem. Lett. 1995, 6 (1), 27-30.

[182] Tung, Chen‐Ho*; Li, Yi. "Enhancement of intramolecular excimer formation and photodimerization of anthrylmethyl α, ω‐alkanedioates via hydrophobic interactions." Chin. J. Chem. 1995, 13 (6), 532-538.

[183] Tung, CH*; Wu, LZ. "Enhancement of intramolecular excimer formation and photodimerization of polyethers bearing naphthalene chromophores via complexation with cations." Chin. Chem. Lett. 1995, 6 (2), 113-116.

[184] Tung, CH*; Ji, HF. "Evidence for aggregate formation of long chain perfluorocarbon in aqueous organic solvents: Excimer mission and energy transfer." Chin. Chem. Lett. 1995, 6 (1), 31-34.

[185] Cao, Hong; Akimoto, Yukimi; Fujiwara, Yoshihisa; Tanimoto, Yoshifumi*; Zhang, Li-Ping; Tung, Chen-Ho. "A laser flash photolysis study of the intramolecular energy transfer reaction from benzophenone to norbornadiene covalently bonded by a rigid steroid bridge." Bull. Chem. Soc. Jpn. 1995, 68 (12), 3411-3415.

[186] 佟振合*; 吴骊珠. "Enhancement of Energy Transfer from the Terminal Chromophore of Polyether to Europium Cation (III) via Complexation." Photographic Science and Photochemistry 1994, 12 (3), 259-262.

[187] 李嫕; 佟振合*; 许慧君*. "疏水作用、疏脂作用在有机合成中的应用." 感光科学与光化学1994, 12 (4), 370-371.

[188] Xie, RQ*; Zhao, WY; Tung, CH. "Hydrogen bond in β-cyclodextrin." Chin. Chem. Lett. 1994, 5 (6), 505-506.

[189] Tung, Chen-Ho*; Li, Yi; Yang, Zhi-Qiang. "Intramolecular photodimerization of 2-naphthoates: successful application of hydrophobic forces in the preparation of large-ring compounds." J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1994, 90 (7), 947-951.

[190] Tong, Zhenhe*; Wu, Lizhu. "Cation-Enhanced Intramolecular Photodimerization and Excimer Formation of Polyethers Bearing Naphthalene Chromophores." Photographic Science and Photochemistry 1994, 12 (4), 318-321.

[191] Li, Y; Deng, XH; Wang, XH; Tung, CH*. "Enhancement of excimer formation and photodimerization of 9-anthrylmethyl dodecanoate via aggregation." Chin. Chem. Lett. 1994, 5 (4), 287-287.

[192] Hou, Y. J.; Xu, L. G.; Li, T. K.; Liang, X. G.; Leung, H. K.; Tong, Z. H.*. "Effects of order on the photophysical properties of the phenylporphyrins." Science in China Series B-Chemistry Life Sciences & Earth Sciences

 (Science in China, (Seires B). Engl. Ed.) 1994, 37 (11), 1281-1287.

[193] 张宝文; 佟振合*; 吴世康*. "电子转移过程的理论." 大学化学1993, 8 (3), 1-3.

[194] Zhang, JT; Tu, B; Ji, GZ; Jiang, XK*; Tung, CH. "The average aggregate number of electrostatically stabilized aggregate (ESAg)." Chin. Chem. Lett. 1993, 4 (10), 879-879.

[195] Jiang, Xi‐Kui*; Zhang, Jin‐Tao; Tong, Zhen‐He. "Chain‐foldability effect on coaggregation. Evidence derived from time‐resolved fluorescence spectroscopy." Chin. J. Chem. 1993, 11 (2), 187-189.

[196] 张宝文; 曹怡*; 佟振合. "对-三氰基乙烯基-N, N-二烷基苯胺的分子内光致电荷分离." 中国科学1992, 5 (B), 450-454.

[197] 佟振合; JIANG*, Xi Kui. "Sepctroscopic Determination of the Average Aggregate Number of Coaggregates of Cholesteryl Esters and the Fluorescence Probe." Chin. Chem. Lett. 1992, 3 (9), 673-674.

[198] Zhen, Zhen; Tung, Chen-Ho. "Hydrophobic effects on photochemical and photophysical processes XIV. Enhancement of excimer formation of hexadecyl 2-naphthoate and singlet energy transfer to hexadecyl dansyl via aggregation." "J. Photochem. Photobiol., A " 1992, 68 (2), 247-254.

[199] Z. Zhen; Tung*, C.-H. "Interaction of Sodium Carboxymethylamylose with Aqueous Surfactants Both in the Presence and Absence of Added Salt; Mixed Micelles and Inclusion Complexes." Polymer 1992, 33 (4), 812-816.

[200] X.-K. Jiang; J.-T. Zhang; Tung, C.-H. "Is the Degree of Aggregation a Function of the Average Aggregation Number, or of the Number of Aggregates, or Both?" Chin. Chem. Lett. 1992, 3 (9), 675-676.

[201] Wang, Hua; Zhu, Zhou-Yuan; Zhang, Bao-Wen; Cao, Yi; Tung, Chen-Ho. "Photophysical behaviour of polydimethylsilylene-bearing pyrenyl groups." "J. Photochem. Photobiol., A " 1992, 63 (1), 33-44.

[202] 甄珍-佟振合. "Hydrophobic Effects on Photophysical and Photochemical XIV. Excimer Fluorescence and Aggregate Formation of Long-chain Alkyl 4-(N, N-Dimethylamino)benzoate in Water-Organic Binary Mixtures." Chem. Phys. Lett. 1991, 180 (3), 211-215.

[203] 杨国强*; 佟振合. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响XIII. 雄甾-3β-(1-萘乙酰)-17-丹酰酯在不良溶剂中的簇集和分子间能量传递." 感光科学与光化学1991, 9 (3), 172-177.

[204] 徐承柏; 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响XII. 2-羟基-4-烷氧基二苯甲酮在不良溶剂中的簇集." 感光科学与光化学1991, 9 (2), 85-90.

[205] 佟振合; 吴世康*; 时永莉(首都医学院化学教研室). "α-取代β-二酮类化合物光化学行为的研究." 化学学报1991, 49 (3), 259-264.

[206] 马晓东(河南大学),; 佟振合,; 樊美公*. "有机化合物的光物理研究Ⅷ. β-萘甲酸十六碳酯在L-B膜中基态二聚体及激基缔合物形成的研究." 感光科学与光化学1991, 9 (1), 29-35.

[207] Wang, H.; 佟振合*. "Twisted Intramolecular Charge Transfer in Polydimethylsilylene Bearing Pyrenyl Groups." Chem. Phys. Lett. 1991, 2 (2), 135-138.

[208] Tong, Zhen-He; Tung, Chen-Ho; Yuan, Long-Hua. "Magnetic field effects on photochemical reaction III. Mechanistic study of the photodecarboxylation of arylmethyl esters in micellar solutions." Chin. J. Chem. 1991, 9 (6), 552-558.

[209] C.-H. Tung, C.-B. Xu, in Photochem. Photophys, Vol. 4 (Ed.: Rabek, J. F.), Boca Raton, Florida, 1991.

[210] 徐承柏; 佟振合*. "1,4—二(2—萘基)环己烷的合成及顺,反异构体的结构鉴定." 有机化学1990, 10 (5), 448-450.

[211] 徐承柏; 佟振合*. "Hydrophobic Effects on Photophysical and Photochemical Processes. New Fluorescence form Molecular Aggregates of 1,4-Di-(2-naphthyl)cyclohexane." Chem. Phys. Lett. 1990, 166 (2), 128-132.

[212] 徐承柏; 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响X.非平面分子2,2'-联萘在促簇性溶剂中的簇集和激基缔合物的形成." 感光科学与光化学1990,  (1), 72-76.

[213] 徐承柏; 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响IX.长链β-酯和脂肪酸9-蒽甲醇酯间能量传传递的增强作用." 化学学报1990, 48 (2), 174-179.

[214] Tung, Chenho; Wang, Yiming. "Lipophobic effects on photochemical and photophysical behavior of molecules with polar chains in nonpolar solvents. Evidence for intermolecular aggregation and self-coiling." J. Am. Chem. Soc. 1990, 112 (17), 6322-6328.

[215] Tong, Zhen-He; Yang, Guo-Qiang; Wu, Shi-Kang. "Intramolecular energy transfer between chromophores separated by a rigid steroid bridge: II. Energy transfer as a probe to determine the ratio of two epimers." Chin. J. Chem. 1990, 8 (1), 61-67.

[216] 王义明; 佟振合*. "双-β-萘甲酸多缩乙二醇酯在甲醇溶液中分子的构象和分子内激基缔合物的形成." 感光科学与光化学1989, 7 (3), 34-39.

[217] 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响VIII. N-烷基吲哚在不良溶剂中的簇集及其荧光光谱." 物理化学学报1989, 5 (4), 415-419.

[218] Tung, Chen-Ho; Wang, Yi-Ming. "Excimer phosphorescence of naphthalene end-labelled poly(ethylene glycol) observed in a glass matrix. Evidence for aggregate formation." J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1989, 10.1039/C39890001891 (24), 1891-1893.

[219] Tong, Zhen-He; Yang, Guo-Qiang; Wu, Shi-Kang. "Intramolecular energy transfer between chromophores separated by a rigid steroid bridge: I. Singlet and triplet energy transfer in 3β-(1-naphthyl)acetoxy-Δ5-androsten-17-one." Acta Chimica Sinica English Edition 1989, 7 (5), 450-457.

[220] Cheng-Bai, Xu; Zhen-He, Tong. "Hydrophobie effects on photophysical and photochemical processes: VI. Character of aggregates formed by hydrocarbon with long chain in poor solvents." Acta Chimica Sinica English Edition 1989, 7 (1), 72-78.

[221] Bao-Wen Zhang, Chen-Ho Tung, Shi-Kang Wu, Advances in Photochemistry, International Academic Publishers Pergamon, Beijing, 1989.

[222] 徐承柏; 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响V. 1,3-烷在不良溶剂中的分子构象和激基缔合物的形成." 化学学报1988, 46, 686-692.

[223] 佟振合. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响VII.芘基烷基酮的荧光光谱及其在不良溶剂中的簇集." 感光科学与光化学1988, 6 (4), 17-23.

[224] 佟振合. "四甲基对联苯二胺光敏化聚苯乙烯砜及其模型化合物二苄基砜分解机理的研究." 高分子学报1988, 1 (3), 213-218.

[225] 欧阳心心; 佟振合*. "疏水作用对光化学和光物理过程的影响II.不良溶剂中长链水杨酸烷基酯的簇集和荧光光谱的变化." 化学学报1988, 46 (2), 191-194.

[226] Tong, Zhen-He; Liu, Yong-Yong; Xu, Cheng-Bai. "Hydrophobic effects on photophysical and photochemical processes: 1. Aggregation and excimer formation of alkyl β-naphthoates with long chain in poor solvents." Acta Chimica Sinica English Edition 1988, 6 (1), 52-61.

[227] Cheng-Bai, Xu; Yong-Yong, Liu; Han-Sen, Shou; Chen-Ho, Tung. "Hydrophobic effects on photophysical and photochemical processes: 4. The conformation of polymethylene bis-β-naphthoates in poor solvents and their intramolecular excimer." Acta Chimica Sinica English Edition 1988, 6 (2), 141-149.

[228] 徐承柏; 佟振合*. "疏水化作用对光化学和光物理过程的影响III. 长链β-萘甲酸烷基酯在簇集体中形成激基缔合物的热力学和动力学." 感光科学与光化学1987, 5 (3), 14-21.

[229] 佟振合; 马桂珍. "光化学反应中的磁场效应II. 电子转移光敏化1,2-二苯乙烯的顺反异构化反应." 感光科学与光化学1987, 5 (3), 53-56.

[230] 刘顒顒; 佟振合*. "聚电解质对离子型染料形成激基缔合物和能量传递的增强作用." 化学学报1987, 45 (10), 943-948.

[231] 佟振合*; 甄珍. "环糊精的微环境效应II. 环糊精对萘嵌戊烯光化学二聚反应的影响." 有机化学1986, 6 (1), 44-46.

[232] 佟振合; 甄珍. "Microenvironmental Effects of Cyclodextrins I: Enhancement of Intramolecular Excimer Formation of Polymethylene-bis-b-naphthoate via Inclusion with Cyclodextrins." Journal of Photochemistry 1986, 32 (3), 311-317.

[233]  高剑萍; 吴世康*; 佟振合. "高分子三重态敏化剂分子中能量传递的研究2. 延迟荧光和偏振光谱的研究." 化学学报1986.

[234]  S. Singh; science), N. J. Turro*(Indian Institute of; Tung, C.-H.; University), V. Ramamurthy*(Columbia. " Modification of Chemical Reactivity by Cyclodextrin: Observation of Moderate Effects of Norrish Type I and Type II Photobehavior." J. Org. Chem. 1986.

[235] J.-P. Gao; Wu*, S.-K.; 佟振合; Feng(北京大学), X.-D. "A Study on the Energy Transfer and Migration in the Molecules of Polymeric Triplet Sensitizers." Acta. Chimica Sinica 1986.

[236] 佟振合*. "应用荧光偏振技术研究双官能团分子的分子内能量迁移." 化学学报1985, 43 (11), 1092-1094.

[237] 佟振合; 陈申. "光化学反应中的磁场效应——吸附在硅胶表面上的芳砜的光解." 感光科学与光化学1985, 3 (3), 44-49.

[238] Turro, Nicholas J.; Tung, Chen-Ho; Gould, Ian R.; Griffin, Gary W.; Smith, R. L.; Manmade, A. "Cycloelimination reactions of cyclic aryl pinacol sulfites and carbonates via photosensitized reversible electron transfer." Journal of Photochemistry 1984, 24 (3), 265-270.

[239] P.K. DAS*(Radiation Laboratory, University of Notre Dame); 佟振合. "Photosensitization via Charge Transfer or Reversible Electron Transfer. Oxirane Isomerization and Sulfur Dioxide Extrusion." Photochem. and Photobiol 1984.

[240] Gould, Ian R.; Tung, Chen Ho; Turro, Nicholas J. "Mechanistic studies of the photodecomposition of arylmethyl sulfones in homogeneous and micellar solutions." J. Am. Chem. Soc. 1984, 106 (6), 1789-1793.

[241] Turro, Nicholas J.; Chow, Ming Fea; Chung, Chao Jen; Tung, Chen Ho. "Magnetic field and magnetic isotope effects on photoinduced emulsion polymerization." J. Am. Chem. Soc. 1983, 105 (6), 1572-1577.

[242] Turro, Nicholas J.; Chow, Ming-Fea; Chung, Chao-Jen; Tung, Chen-Ho. "An efficient, high conversion photoinduced emulsion polymerization. Magnetic field effects on polymerization efficiency and polymer molecular weight." J. Am. Chem. Soc. 1980, 102 (24), 7391-7393.

[243] N. J. Turro*; C. -H. Tung. " Photochemistry of Phenyladamantyl Ketone in Homogeneous Organic and in Micellar Solutions." Tetrahedron Lett. 1980, 21, 4321-4322.