Publication 2019 Publication 2019

回到完整页面

1. Li-Zhu Wu*, Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung, "Quantum Dot Assembly for Light‐Driven Multielectron Redox Reactions",Angew. Chem. Int. Ed.DOI:10.1002/anie.201901267

2. Xiao-Fang Wang, Hongyan Xiao, Peng-Zhong Chen, Qing-Zheng Yang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Yu-Zhe Chen*, and Li-Zhu Wu*, "Pure Organic Room Temperature Phosphorescence from Excited Dimers in Self-Assembled Nanoparticles under Visibleand Near-Infrared Irradiation in Water", J. Am. Chem. Soc. DOI: 10.1021/jacs.9b00859

3. Zhennan Yang, Maofu Pang, Shu‐Guang Xia, Xiao‐Ya Gao, Qing Guo, Dr. Xu‐Bing Li, Prof. Dr. Chen‐Ho Tung, Prof. Dr. Li‐Zhu Wu*, Prof. Dr. Wenguang Wang*,"Catalytic Hydrogen Production Using A Cobalt Catalyst Bearing a Phosphinoamine Ligand", ChemPhotoChem 2019, 3, 1–6

4. Yajing Chen, Xubing Li, Chenho Tung, Lizhu Wu*, "Artificial Photosynthesis for Hydrogen Production",化学进展, 2019, 31(1): 38-49.

5. Jian Li, Xin Gao, Zhenzhu Li, Jing‐Hao Wang, Lei Zhu, Chen Yin, Yang Wang, Xu‐Bing Li, Zhongfan Liu, Jin Zhang*, Chen‐Ho Tung, Li‐Zhu Wu*,"Superhydrophilic Graphdiyne Accelerates Interfacial Mass/Electron Transportation to Boost Electrocatalytic and Photoelectrocatalytic Water Oxidation Activity", Adv. Funct. Mater. 2019, 1808079

6. Xiang‐Bing Fan, Shan Yu, Xian Wang, Zhi‐Jun Li, Fei Zhan, Jia‐Xin Li, Yu‐ji Gao, An‐Dong Xia, Ye Tao, Xu‐Bing Li, Li‐Ping Zhang, Chen‐Ho Tung, Li‐Zhu Wu*, "Susceptible Surface Sulfide Regulates Catalytic Activity of CdSe Quantum Dots for Hydrogen Photogeneration", Adv. Mater. 2019, 31, 1804872

 

7.Yang Wang, Xu-Bing Li, Hao-Lin Wu, Yichen Yang, Zan Liu, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, "Visible Light Induced Nanoparticle Assembly for Effective Hydrogen Photogeneration",  ACS Sustainable Chem. Eng.,DOI: 10.1021/ acssuschemeng.9b00347.

 8. Xiu-Jie Yang*, Yi-Wen Zheng, Li-Qiang Zheng, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung and Bin Chen*, "Visible Light-catalytic Dehydrogenation of Benzylic Alcohols to Carbonyl Compounds by Using an Eosin Y and Nickel-Thiolate Complex Dual Catalyst System", Green Chem. 2019, 21, 1401-1405, DOI: 10.1039/c8gc03828g