Publication 2018 Publication 2018

回到完整页面

2018

[1] Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung*, Li-Zhu Wu*, "Semiconducting qu antum dots for artificial photosynthesis", Nature Reviews Chemistry 2018, 2 (8), 160-173.

[2] Bin Chen, Li-Zhu Wu*, and Chen-Ho Tung*,"Photocatalytic Activation of Less Reactive Bonds and Their Functionalization via Hydrogen-Evolution Cross-Couplings", Acc. Chem. Res.,2018, 51 (10), 2512–2523

[3] Shan Yu,Xiang-Bing Fan,Xian Wang,Jingguo Li,Qian Zhang,Andong Xia,Shiqian Wei,Li-Zhu Wu*,Ying Zhou* & Greta R. Patzke*,"Efficient photocatalytic hydrogen evolution with ligand engineered all-inorganic InP and InP/ZnS colloidal quantum dots", Nat Commun. 2018;9(1):4009. 

       

[4] Hao-Lin Wu, Xu-Bing Li*, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Recent Advances in Sensitized Photocathodes: From Molecular Dyes to Semiconducting Quantum Dots, Advanced Science, (2018), DOI: 10.1002/advs.201700684.

 

[5] Xiang-Bing Fan, Shan Yu, Fei Zhan, Zhi-Jun Li, Yu-Ji Gao, Xu-Bing Li, Li-Ping Zhang, Ye Tao, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Nonstoichiometric CuxInyS Quantum Dots for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, ChemSusChem, (2018), DOI: 10.1002/cssc.201701950.

[6] Chen Ye, Jia-Xin Li, Hao-Lin Wu, Xu-Bing L, Bin Chen, Chen-Ho Tung , and Li-Zhu Wu*, Enhanced Charge Separation Efficiency Accelerates Hydrogen Evolution from Water of Carbon Nitride and 3,4,9,10-Perylene-tetracarboxylic Dianhydride Composite Photocatalyst, ACS Appl. Mater. Interfaces, (2018), DOI: 10.1021/acsami.7b14896.

[7] Mao-Yong Huang, Xu-Bing Li,* Yu-Ji Gao, Jian Li, Hao-Lin Wu, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung,a,b and Li-Zhu Wu*, Surface stoichiometry manipulation enhances solar hydrogen evolution of CdSe quantum dots, Journal of Materials Chemistry A, (2018), DOI: 10.1039/C8TA00385H.

[8] Zan Liu, Xiao-Lei Nan, Tao Lei, Chao Zhou, Yang Wang, Wen-Qiang Liu, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photo-induced reductive cross-coupling of aldehydes, ketones and imines with electron-deficient arenes to construct aryl substituted alcohols and amines, Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39, 487-494.

[9] Cheng Huang, Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photocatalysis with Quantum Dots and Visible Light for Effective Organic Synthesis, Chemistry - A European Journal, (2018), DOI: 10.1002/chem.201800391.

[10] Xin Jiang, Jian Li, Bing Yang, Xiang-Zhu Wei, Bo-Wei Dong, Yi Kao, Mao-Yong Huang, Chen-Hu Tung, and Li-Zhu Wu*, Bio-inspired Cu4O4 "Cubane": Effective Molecular Catalysts for Electrocatalytic Water Oxidation in Aqueous Solution, Angew. Chem. Int. Ed., (2018), DOI:10.1002/anie.201803944.

[11] Xin Jiang, Bing Yang, Qing-Qing Yang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Cu(II) coordination polymers with nitrogen catenation ligands for efficient photocatalytic water oxidation, Chem. Commun., 2018, 54, 4794-4797.

[12] Yu-Ji Gao, Yichen Yang, Xu-Bing Li*, Hao-Lin Wu, Shu-Lin Meng, Yang Wang, Qing Guo, Mao-Yong Huang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Self-assembled inorganic clusters of semiconducting quantum dots for effective solar hydrogen evolution, Chem. Commun., 2018, 54, 4858-4861.

 

[13] Xiu-Long Yang, Jia-Dong Guo, Tao Lei, Bin Chen, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Oxidative Cyclization Synthesis of Tetrahydroquinolines and Reductive Hydrogenation of Maleimides under Redox-Neutral Conditions, Org. Lett., (2018),DOI: 10.1021/acs.orglett.8b00977.

[14] Qing Guo, Fei Liang, Xiao-Ya Gao, Qi-Chao Gan, Xu-Bing Li*, Jian Li, Zhe-Shuai Lin, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Metallic Co2C: A Promising Co-catalyst To Boost Photocatalytic Hydrogen Evolution of Colloidal Quantum Dots", ACS Catal., 2018, 8, 5890-5895.

[15] Tao Lei, Chao Zhou, Xiang-Zhu Wei, Bing Yang, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "To Construct Cyclobutanes by Multicomponent Cascade Reactions in Homogeneous Solution via Visible Light Catalysis", Chemistry – A European Journal., 2018, DOI: 10.1002/chem.201804946.

 

[16] Chao Zhou, Tao Lei, Xiang-Zhu Wei,Zan Liu, Bin Chen, Vaidhyanathan Ramamurthy, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Chemo- and Regioselective Synthesis of Alkynyl Cyclobutanes by Visible Light Photocatalysis", Org. Lett. 2018 DOI:10.1021/acs.orglett.8b02934         

[17] Wen-Xiao Cao, Cheng-Juan Wu, Tao Lei, Xiu-Long Yang, Bin Chen*, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, "Photocatalytic Hydrogen-Evolution Dimerization of Styrenes to Synthesize 1,2-Dihydro-1-arylnaphthalene Derivatives using Acr+-Mes and Cobaloxime Catalysts", Chin. J. Catal., 2018, DOI: 10.1016/S1872-2067(18)63084-0

[18] Gao, Yu-Ji; Li, Xu-Bing*; Wu, Hao-Lin; Meng, Shu-Lin; Fan, Xiang-Bing; Huang, Mao-Yong; Guo, Qing; Tung, Chen-Ho; Wu, Li-Zhu*. "Exceptional Catalytic Nature of Quantum Dots for Photocatalytic Hydrogen Evolution without External Cocatalysts" Adv. Funct. Mater. 2018, 28(33), 1801769.