Publication 2018 Publication 2018

回到完整页面

2018

[1] Hao-Lin Wu, Xu-Bing Li*, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Recent Advances in Sensitized Photocathodes: From Molecular Dyes to Semiconducting Quantum Dots, Advanced Science, (2018), DOI: 10.1002/advs.201700684.

 

[2] Xiang-Bing Fan, Shan Yu, Fei Zhan, Zhi-Jun Li, Yu-Ji Gao, Xu-Bing Li, Li-Ping Zhang, Ye Tao, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Nonstoichiometric CuxInyS Quantum Dots for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, ChemSusChem, (2018), DOI: 10.1002/cssc.201701950.

[3] Chen Ye, Jia-Xin Li, Hao-Lin Wu, Xu-Bing L, Bin Chen, Chen-Ho Tung , and Li-Zhu Wu*, Enhanced Charge Separation Efficiency Accelerates Hydrogen Evolution from Water of Carbon Nitride and 3,4,9,10-Perylene-tetracarboxylic Dianhydride Composite Photocatalyst, ACS Appl. Mater. Interfaces, (2018), DOI: 10.1021/acsami.7b14896.

[4] Mao-Yong Huang, Xu-Bing Li,* Yu-Ji Gao, Jian Li, Hao-Lin Wu, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung,a,b and Li-Zhu Wu*, Surface stoichiometry manipulation enhances solar hydrogen evolution of CdSe quantum dots, Journal of Materials Chemistry A, (2018), DOI: 10.1039/C8TA00385H.

[5] Zan Liu, Xiao-Lei Nan, Tao Lei, Chao Zhou, Yang Wang, Wen-Qiang Liu, Bin Chen, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photo-induced reductive cross-coupling of aldehydes, ketones and imines with electron-deficient arenes to construct aryl substituted alcohols and amines, Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39, 487-494.

[6] Cheng Huang, Xu-Bing Li, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu*, Photocatalysis with Quantum Dots and Visible Light for Effective Organic Synthesis, Chemistry - A European Journal, (2018), DOI: 10.1002/chem.201800391.

 

[7] Xin Jiang, Jian Li, Bing Yang, Xiang-Zhu Wei, Bo-Wei Dong, Yi Kao, Mao-Yong Huang, Chen-Hu Tung, and Li-Zhu Wu*, Bio-inspired Cu4O4 "Cubane": Effective Molecular Catalysts for Electrocatalytic Water Oxidation in Aqueous Solution, Angew. Chem. Int. Ed., (2018), DOI:10.1002/anie.201803944.

[8] Xin Jiang, Bing Yang, Qing-Qing Yang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Cu(II) coordination polymers with nitrogen catenation ligands for efficient photocatalytic water oxidation, Chem. Commun., 2018, 54, 4794-4797.

[9] Yu-Ji Gao, Yichen Yang, Xu-Bing Li*, Hao-Lin Wu, Shu-Lin Meng, Yang Wang, Qing Guo, Mao-Yong Huang, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Self-assembled inorganic clusters of semiconducting quantum dots for effective solar hydrogen evolution, Chem. Commun., 2018, 54, 4858-4861.

[10] Xiu-Long Yang, Jia-Dong Guo, Tao Lei, Bin Chen, Chen-Ho Tung, and Li-Zhu Wu*, Oxidative Cyclization Synthesis of Tetrahydroquinolines and Reductive Hydrogenation of Maleimides under Redox-Neutral Conditions, Org. Lett., (2018),DOI: 10.1021/acs.orglett.8b00977.