2016
 

Dr. Lei Tao

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Yang Bing

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Li Jia-xin

Amperex Technology Limited

MS. Ye Pan

Shenzhen

 


 

2015

 

Dr. Li Xu-bing

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Zhong Jian-ji

The University of Hong Kong

Dr. Liu Bin

City University of Hong Kong

 

Dr. Wang Jing

Hebei University of Engineering

         
       

 

 

2014

 

Dr. Gao Xue-wang

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Li Cheng-bo

Northwestern Polytechnical University

Dr. Wang Jiu-ju

Dr. Yu Shan

Southwest Petroleum University

         
     
 

Dr. Yang Xiu-jie

China University of Petroleum

M.S. Liang Wen-jing    

 

 

 

2013

 

Dr. Li Zhi-jun

Syracuse University, USA

Dr. Meng Qing-yuan

Universität Regensburg, GER

Dr. Wang Feng

The University of Hong Kong

Dr. Xing Ling-bao

Shandong University of Technology

 

 

2012

 

M.S. Cao Wei-ning

Dr. Wang Ge-xia

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Zhang Hui-hui

The State Intellectual Property Patent Examination cooperation center in Jiangsu Office

Dr. Sun Cai-Li

The University of Liverpool

       
 

Dr. Wang Yuan

Amperex Technology Limited

     

 

       

 

2011

   
 

 Prof. Wang Xiao-jun

Jiangsu Normal University

Prof. Liu Qiang

Lanzhou University

   

 

 

2010

     
 

Dr. Liu Xian-yu

University of Science and Technology of China