2017
 

Dr. Jian Jing-Xin

Linköping University 

Dr. Wang Xu-Zhe

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Wen Min

 Shenzhen Institutes of Advanced Technology , CAS

Dr. Wu Cheng-Juan

Shandong University

         
 
 

Dr. Xiang Ming

Star Optoelectronics Technology Co., Ltd     

Dr. Ye Chen

University of Gothenburg

Dr. Sun Cai-Li

The University of Liverpool

Dr. Wang Yuan

Amperex Technology Limited

 

       
2016
 

Dr. Lei Tao

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Yang Bing

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Li Jia-Xin

Amperex Technology Limited

MS. Ye Pan

Shenzhen

 


 

2015

 

Dr. Li Xu-Bing

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Zhong Jian-Ji

The University of Hong Kong

Dr. Liu Bin

City University of Hong Kong

Dr. Wang Jing

Hebei University of Engineering

 

 

     

 

 

2014

 

Dr. Gao Xue-Wang

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Li Cheng-Bo

Northwestern Polytechnical University

Dr. Wang Jiu-Ju

Dr. Yu Shan

Southwest Petroleum University

         
     
 

Dr. Yang Xiu-Jie

China University of Petroleum

M.S. Liang Wen-Jing    

 

 

 

2013

 

Dr. Li Zhi-Jun

Syracuse University, USA

Dr. Meng Qing-Yuan

Universität Regensburg, GER

Dr. Wang Feng

The University of Hong Kong

Dr. Xing Ling-Bao

Shandong University of Technology

 

 

2012

 
 

M.S. Cao Wei-Ning

Dr. Wang Ge-Xia

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Dr. Zhang Hui-Hui

The State Intellectual Property Patent Examination cooperation center in Jiangsu Office

 

 

       

 

2011

   
 

 Prof. Wang Xiao-Jun

Jiangsu Normal University

Prof. Liu Qiang

Lanzhou University

   

 

 

2010

     
 

Dr. Liu Xian-Yu

University of Science and Technology of China